Header Ads

ຮູ້ບໍ່ວ່າ (ແຕກນອກ) ກໍ່ຖືພາໄດ້ການຮ່ວມເພດຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຫລາຍຄົນ ແຕກນອກ ຈະບໍ່ຖືພາ ແຕ່ຄວາມຈິງຄື….

ແຕກນອກ ຈະຖືພາໄດ້ແນວໃດ

ຂະນະທີ່ກຳລັງຮ່ວມເພດກັນ ເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກທີ່ຜູ້ຊາຍຈະຄວບຄຸມຈຸດສຸດຍອດໄດ້ ເພື່ອຖອດອອກມາແຕກທາງນອກ ໂອກາດຖືພາກໍ່ຍັງມີຫລາຍເພາະໃນລະຫວ່າງການທີ່ຜູ້ຊາຍເອົານ້ອງນ້ອຍເຂົ້າໄປເຖິງນຳ້ອະສຸຈິຈະຍັງບໍ່ອອກ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີນຳ້ຫລໍ່ລື່ນທະຍອຍຫລັ່ງອອກມາ ກ່ອນໜ້ານັ້ນອາດຈະມີນຳ້ອະສຸຈິປົນອອກມານຳ ເຖິງຈະປະລິມານໜ້ອຍແຕ່ຖ້າອະສຸຈິໂຕນັ້ນແຂງແຮງພໍ ທີ່ຈະສາມາດແລ່ນເຂົ້າໄປໃນໄຂ່ຂອງຜູ້ຍິງ ກໍ່ຖືພາໄດ້ເຊັ່ນກັນດ້ວຍເຫດນີ້ຢ່າປະໝາດ. ຖ້່ຕ້ອງການບໍ່ຫ້ມີລູກ ຄວນໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ ຈະປອດໄພທີ່ສຸດ.


ໂດຍ > ສຸຣິດທິເດດ ບຸດດາວົງ

No comments

Powered by Blogger.