ຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນ ຊ່ວຍປັບປຸງການດຳເນີນທຸລະກິດ ວັນ ທີ 9 ເມສາ 2019 ທີ່ ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຮ່ວມກັບ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຈັດປະຊຸມເຜີຍແຜ່ການປັບປຸງທາງດ້ານລະບຽບການກ່ຽວກັບການຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງຮ່ວມກັບພາກເອກະຊົນ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການການເງິນສາກົນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຖືເປັນໂອກາດອັນດີ ໃນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກເອກະຊົນມີສ່ວນຮ່ວມກັບພາກລັດ ໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ເຮັດຄວາມເຂົ້າໃນກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດການຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທຸລະກິດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ທັງເປັນໂອກາດອັນດີສໍາລັບໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ໃຫ້ການອະນຸມັດປຸກສ້າງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງບົດບາດຂອງຕົນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂະບວນການຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ເຊິ່ງພາກທຸລະກິດໄດ້ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບລະບຽບການ ແລະ ຂະບວນການຂໍອະນຸມັດ.

 ການປັບປຸງທີ່ນໍາສະເໜີໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຜົນຂອງການປັບປຸງເອກະສານປະກອບຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ງ່າຍດາຍຂຶ້ນ ຫຼຸດຜ່ອນທາງດ້ານເວລາຈາກ 83 ມື້ ມາເປັນ 30 ມື້ ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນ ສໍາລັບການກວດກາຫຼັງສໍາເລັດການປຸກສ້າງທັງເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ.

ລາຍງານໂດຍ: ວຽງຈັນໃໝ່

Post a Comment

0 Comments