Header Ads

ນັກວິທະຍາສາດເຜີຍ! ຜູ້ຊາຍຫົວລ້ານດຶງດູດໃຈສາວໆໄດ້ຫລາຍກວ່າຜູ້ຊາຍທົ່ວໄປ


- ຄົນທີ່ມີປັນຫາເລື້ອງຫົວລ້ານ ແລະ ມັກເບິ່ງວ່າສິ່ງນີ້ຄືປົດດ້ອຍຂອງໂຕເອງ ຄວນປ່ຽນຄວາມຄິດ ແລະ ເລີກຫມົດຄວາມຫມັ້ນໃຈກັນໄດ້ແລ້ວ ເພາະຜົນການສຶກສາໂດຍນັກວິທະຍາສດພົບວ່າ ການທີ່ມີຫົວລ້ານເຫມືອນດາລາດັງຢ່າງ ບຮູດ ວິລລິສ, ວິນ ດີເຊລ ຫລື ເດວ ຈອນຈັນ ນັ້ນເຮັດໃຫ້ເບິ່ງເປັນຜູ້ຊາຍເຕັມໂຕ ແລະ ຫນ້າສົນໃຈຫລາຍກວ່າຜູ້ຊາຍທົ່ວໄປອີກ


- ໂດຍທີມວິໃຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ University of Pennsylvania ໃນສະຫະລັດອາລິກາ ສຶກສາເລື້ອງນີ້ດ້ວຍການສອບຖາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກສຶກສາຊາຍ ແລະ ຍິງ ຈາກການເບິ່ງຮູບພາບຂອງຜູ້ຊາຍຫລາຍຄົນ ເພື່ອໃຫ້ຄະແນນໃນເລື້ອງຄວາມດຶງດູດໃຈ ຄວາມຫມັ້ນໃຈ ຄວາມໂດດເດັ່ນ ເຊິ່ງມີການທົດລອງ 3 ແບບດ້ວຍກັນ


ແບບທຳອິດ:

ພົບວ່າຜູ້ຊາຍທີ່ມີຫົວລ້ານຖືກເບິ່ງວ່າມີຄວາມໂດດເດັ່ນກວ່າຄົນທີ່ມີຜົມເຕັມຫົວ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ຮ່ວມການທົດລອງນີ້ທັງຫມົດ 59 ຄົນ ແລະ ໃນຈໍານວນນັ້ນເປັນເພດຍິງເຖິງ 39 ຄົນ


ແບບທີສອງ:

ມີຜູ້ຮ່ວມຕອບແບບສອບຖາມ 344 ຄົນ ແລະ ໃນຈໍານວນນີ້ກວ່າເຄິ່ງເປັນເພດຍິງ ໂດຍໃຫ້ເບິ່ງພາບຜູ້ຊາຍຄົນດຽວກັນ ເຊິ່ງຮູບຫນຶ່ງເປັນພາບທີ່ມີຜົມຕາມປົກະຕິ ສ່ວນອີກຮູບຖືກລີທັດສໃຫ້ຫົວລ້ານ ຜົນປະກົດວ່າພາບທີ່ບໍ່ມີຜົມກັບຖືກເບິ່ງວ່າໂດດເດັ່ນຫນ້າສົນໃຈກວ່າ ອີກທັງຍັງເຮັດໃຫ້ເບິ່ງວ່າໂຕສູງກວ່າຮູບທີ່ມີຜົມເກືອບ 1 ນີ້ວ ແລະ ເບິ່ງແຂງແກ່ງຫລາຍກວ່າດ້ວຍ


ແບບທີສາມ:

ໃຫ້ຜູ້ຮ່ວມການວິໃຈຈໍານວນ 552 ຄົນ ຂຽນອະທິບາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍຫົວລ້ານກັບຜູ້ຊາຍທີ່ມີຜົມ ເຊິ່ງພົບວ່າຄົນຫົວລ້ານໄດ້ຄະແນນຄວາມເປັນແມນ ຫລື ເບິ່ງເປັນຜູ້ຊາຍສູງສຸດ
- ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ມີຫົວລ້ານຂັດເຄືອງໃຈຢູ່ແດ່ຈັກຫນ້ອຍ ຄືພວກເຂົາຈະເບິ່ງແກ່ກວ່າໄວ ເມື່ອພົບວ່າຄົນຫົວລ້ານຈະເບິ່ງສູງໄວກວ່າອາຍຸສະເລ່ຍຂອງໂຕເອງໄປອີກ 4 ປີ ແຕ່ຖ້າທຽບກັບຄົນທີ່ມີຜົມຕາມປົກ ກະຕິ

ໂດຍ: ສຸຣິດທິເດດ ບຸດດາວົງ

No comments

Powered by Blogger.