ສປປ ລາວ ຢືມເງິນ ທະນາຄານໂລກ 40 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອໃຊ້ໃນວຽກງານພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ການປະຕິຮູບທາງດ້ານການເຕີບໂຕສີຂຽວ (Green Growth Reforms) ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ພາຍໃຕ້ສິນເຊື່ອມູນຄ່າ 40 ລ້ານໂດລາ ຈາກທະນາຄານໂລກ

ວໍຊິງຕັນດີ.ຊີ.ພຶດສະພາ 282019 - ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານງານຂອງທະນາຄານໂລກໄດ້ອະນຸມັດສິນເຊື່ອມູນຄ່າ 40 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ມື້ນີ້ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຮູບແບບການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ. ແຜນງານ ດ້ານນະໂຍບາຍການພັດທະນາການເຕີບໂຕສີຂຽວໃນໄລຍະສອງນີ້ ສົ່ງເສີມການປະຕິຮູບ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນງົບປະມານ ແລະ ການເງິນການທະນາຄານ ແລະ ເສື່ອມສານບັນດາຫລັກການວ່າດ້ວຍການເຕີບໂຕສີຂຽວເຂົ້າໃນການວາງແຜນການພັດທະນາ.

ແຜນງານງານນີ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບວິໄສທັດວ່າດ້ວຍການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ່ 8 ແລະ ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ 2030 ສະບັບໃໝ່,” ດຣ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູລີຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ່າວ. ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ຮູບແບບການພັດທະນາທີ່ມີສີຂຽວຂຶ້ນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດອັນເຂັ້ມແຂງຂອງ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະເທດມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.

ແຜນງານສະໜັບສະໜູນ ການປະຕິຮູບທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ເພື່ອເສື່ອມສານ ເອົາຫລັກການວ່າດ້ວຍການເຕີບໂຕສີຂຽວເຂົ້າໄປມີບົດບາດຢູ່ໃນທົ່ວທຸກຂະແໜງເຊັ່ນ: ເຮັດໃຫ້ໂຄງລ່າງພື້ນຖານມີຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ກໍາລັງການຜະລິດຂອງຄົນແລະ ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງແຫລ່ງນໍ້າປ່າໄມ້ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນ. ຮູບແບບການເຕີບໂຕທີ່ເນັ້ນຄວາມສະອາດ ແລະ ມີການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຫລາຍກວ່າເກົ່າ ຈະຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນຕົວເອງໄດ້ຈາກມົນລະພິດ, ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດແລະ ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ.

ການເຕີບໂຕສີຂຽວສາມາດນໍາໂອກາດໃໝ່ໆມາສູ່ປະຊາຊົນລາວໃນຂະນະດຽວກັນກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ທ່ານນາງ ແອລ໌ເລັນ ໂກສະຕິນຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ມຽນມ້າກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ກ່າວ. ສປປ ລາວ ໄດ້ອະນຸມັດການປະຕິຮູບທີ່ສໍາຄັນຫລາຍໆຢ່າງ, ລວມໄປເຖິງການສ້າງຕັ້ງສວນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດແຫ່ງທໍາອິດຂອງປະເທດການອອກກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ວ່າດ້ວຍນໍ້າ ເພື່ອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງລຸ່ມແມ່ນໍ້ການສະກັດກັ້ນການຕັດໄມ້ຜິດກົດໝາຍແລະ ການຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດ ຊຶ່ງເປັນຕົວທໍາລາຍທຶນຊັບຂອງຄົນ. ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມເຫລົ່ານີ້, ໃນຂະນະດຽວກັນກັບການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ການເງິນຂອງປະເທດ.

ແຜນງານດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອ ສປປ ລາວ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາພາລະທາງດ້ານໜີ້ສິນ ແລະ ການຂາດດຸນທາງດ້ານການເງິນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນກອບວຽກການເງິນໄລຍະກາງ ທີ່ເລັງໃສ່ປັບປຸງການສ້າງລາຍຮັບ, ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງລັດແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສະຖຽນລະພາບຂອງຂະແໜງການເງິນ.


ແຜນງານຄັ້ງນີ້, ຊຶ່ງແມ່ນຊຸດທີ່ສອງໃນທັງໝົດສາມຊຸແມ່ນເສີມສ້າງຈາກບັນດາຮາກຖານທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງໃນ ແຜນງານດ້ານນະໂຍບາຍການພັດທະນາການເຕີບໂຕສີຂຽວ ຄັ້ງທີ່ໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຖືກອະນຸມັດໃນປີ 2017.

Lao PDR’s Green Growth Reforms Get $40 million Boost with Credit from World Bank

WASHINGTON, D.C., May 28, 2019—The World Bank’s Board of Executive Directors approved today a US$40 million credit to support Lao PDR’s shift to a more sustainable growth model. The Second Programmatic Green Growth Development Policy Operation fosters reforms to strengthen fiscal and financial sustainability and incorporate green growth principles into development planning.
“This operation is aligned with the Government of Lao PDR’s green growth vision, as articulated in the 8th National Socio-Economic Development Plan and the new National Green Growth Strategy for 2030,” said Dr. Kikeo Chanthaboury, Vice Minister of Planning and Investment for Lao PDR. “Our transition to a greener development model can help sustain Lao PDR’s strong economic growth and make the country more resilient to climate change.”

The operation supports a suite of policy reforms seeking to mainstream green growth principles across sectors: making infrastructure more resilient to mounting climate risks, managing pollution that harms human health and productivity, and improving management of water resources, forests and protected areas. A cleaner and more resource-efficient growth model helps the poor, who are most vulnerable to pollution, climate risks, and deforestation.

“Green growth can bring new opportunities to the people of the Lao PDR, while safeguarding the environment and human health,” said Ellen Goldstein, World Bank Director for Myanmar, Cambodia, and Lao PDR. “Lao PDR has enacted important reforms, including establishing the country’s first national park, issuing a new water law for improved river basin management, curbing illegal logging, and managing pollution that undermines human capital. We are pleased to support these efforts, while also enhancing the country’s fiscal and financial sustainability.”

The operation helps Lao PDR address its debt burden and fiscal deficits by supporting a medium-term fiscal framework aimed at improving revenue generation, strengthening debt management and public financial management, and enhancing the stability of the financial sector.

This operation, the second in a series of three, builds on the foundations established in the First Programmatic Green Growth Development Policy Operation approved in 2017.

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


Post a Comment

0 Comments