Header Ads

67 ວັນກໍາຈັດນິໄສບໍ່ດີ ຂອງໂຕເອງໃຫ້ໝົດໄປຢ່າງຖາວອນ


ເຮົາເຄີຍລອງພະຍາຍາມຢຸດນິໃສທີ່ບໍ່ດີຂອງໂຕເອງ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍ່ທໍ້ແທ້ເສຍກ່ອນ ແລະ ກໍ່ເລີກໄດ້ບໍ່ສໍາເລັດ ປັນຫາບໍ່ແມ່ນເພາະວ່າເຮົາອ່ອນແອເກີນໄປ ຫລື ນິໄສທີ່ເຮົາຕ້ອງການຈະເລີກເປັນນິໃນທີ່ຝັງແຫນ້ນຈົນເລີກບໍ່ໄດ້ ປັນຫາທີ່ແທ້ຈິງຄື ເຮົາຍອມແພ້ໄວເກີນໄປຕ່າງຫາກ ນັກວິໃຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລອນດອນພົບວ່າ ການສ້າງນິໄສໃຫມ່ ຫລື ການເລີກນິໄສທີ່ເສຍ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນເຖິງ 66 ວັນ ດັ່ງນັ້ນກ່ອນທີ່ເຮົົາຈະເລີ້ມຕົ້ນອົດທົນເລີກນິໄສທີ່ບໍ່ດີ ເຮົາຄວນຈະຕ້ອງຮູ້ກ່ອນວ່ານິໃສເສຍນັ້ນຖືກສ້າງ ຂື້ນມາໄດ້ແນວໃດ

ນິໄສເສຍເກີດຂື້ນຜ່ານຮູບແບບຂອງວົງຈອນນິໃສ (Habit Loop) ໂດຍຂັ້ນແລກຈະມີຄວາມຄິດ ຫລື ສິ່ງທີ່ມາກະຕຸ້ນ (Trigger) ໃຫ້ເກີດພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ພຶງປະສົງເຊັ່ນ: ວັນນັ້ນເຮົາຮູ້ສຶກຄຽດຫນັກ ຂັ້ນຕໍ່ມາກໍ່ຈະເປັນການລົງມີເຮັດພຶດຕິກໍາເສຍເຫລົ່ານັ້ນ (Behavior) ເຊັ່ນ: ເນື່ອງຈາກວັນນີ້ເຮົາຄຽດເຮົາເລີຍບໍ່ຢາກເຮັດສິ່ງໃດ ອາດນັ່ງຫລີ້ນເຟດບຸກເປັນຊົ່ວໂມງ ຫລື ອາດກິນຂະຫນົມຫມົດໄປຫລາຍຖົງ ແລະ ສຸດທ້າຍຂັ້ນທີສາມ ເຊິ່ງເປັນຂັ້ນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຄື ລາງວັນຕອບແທນ (Reward) ພຶດຕິກໍາເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ລາງວັນຕອບແທນເຮົາໃນທາງໃດທາງຫນຶ່ງ ບໍ່ໄດ້ແປວ່າເປັນເລື້ອງທີ່ດີ ແຕ່ເພາະມັນຄືສິ່ງທີ່ສະຫມອງເຮົາຢາກຈະເຮັດເຊັ່ນ: ການຫລີ້ນເຟດບຸກເພື່ອໃຫ້ລືມປັນຫາ ຫລື ປັດພາລະທີ່ບໍ່ຢາກເຮັດໄປຊົ່ວຄາວ ແລະ ການກິນອາຫານຂີ້ເຫຍື້ອ ເຊິ່ງເຮົາກໍ່ຄົງຮູ້ກັນດີຢູ່ແລ້ວວ່າມັນເປັນຄືລາງວັນໃຫ້ກັບໂຕເຮົາເອງ ລາງວັນຕອບແທນນີ້ແຫລະທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຮັດພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ພຶງປະສົງຊໍ້າໆຈົນຕິດເປັນນິໄສ ພໍເຮັດຊໍ້າເຂົ້າເລື້ອຍໆ ຈົງຈອນນິໃສນີ້ກໍ່ຈະກາຍເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດໄປໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ ເຮົາຈະເປີດເຟດບຸກທັນທີທີ່ນັ່ງລົງຫນ້າຄອມ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກຂີ້ຄ້ານ ແລະ ເຊັ່ນດຽວກັນ ເຮົາກໍ່ຈະກິນຂະຫນົມຈຸກຈິກຕະຫລອດໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍໃຫ້ຄຽດອີກຕໍ່ໄປ ເຖິງວ່າ 66 ວັນອາດຈະຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມ...

ວັນທີ 1-10 : ສໍາຫລວດໂຕເອງ ຂັ້ນຕອນແລກເຮົາຕ້ອງຮູ້ກ່ອນວ່ານິໃສເສຍຂໍ້ໃດຂອງໂຕເອງທີ່ສ້າງປັນຫາໃຫ້ກັບຊີວິດຫລາຍທີ່ສຸດ ມັນມັກຈະເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຫົວຫນ້າ ຫລື ຄົນຮັກຕໍາຫນິຢູ່ປະຈໍາ ພໍຮູ້ຄ້າວໆແລ້ວຕໍ່ມາກໍ່ຕ້ອງຫາໂຕກະຕຸ້ນພຶດຕິກໍາໃຫ້ເຈິ ເຮົາ ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫລາຍກວ່າຈະຫາກົ້ນບຶ້ງຂອງປັນຫາເຈິເຊັ່ນ: ເຮົາອາດຈະຫາກໍ່ຮູ້ໂຕວ່າທີ່ໂຕເອງຂັບລົດໄວຈົນໄດ້ໃບສັ່ງເປັນປະຈໍານັ້ນມາຈາກການອາລົມເສຍຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ ຫລື ການທີ່ເຮົາເປັນຄົນມັກຈິກຈຸກກິນຈິກ ກໍ່ເພາະເກີດຈາກຄວາມຄຽດສະສົມເປັນຕົ້ນ ເຮົາຈະຢຸດນິໃສເສຍນີ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເຮົາໄດ້ໃຊ້ເວລາສໍາຫລວດຈິດໃຈຂອງໂຕເອງເພື່ອຄົ້ນຫາສາເຫດຂອງມັນ ສິບເອັດວັນແລກຈຶ່ງເປັນຂັ້ນຕອນການເກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ພຶດຕິກໍາ ເຊິ່ງເຮົາບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມເປັນອັນຂາດ

ວັນທີ 11 – 40: ປ່າວປະກາດໃຫ້ໂລກຮູ້ ຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນເລື້ອງສໍາຄັນ ເຮົາຈຶ່ງຄວນບອກໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ວ່າກໍາລັງພະຍາຍາມຢຸດນິໃສເສຍອັນໃດຢູ່ ເພື່ອເປັນການຜູກມັດຫນ້າທີ່ໃຫ້ໂຕເອງຮັບຜິດຊອບ ເນື່ອງຈາກຄົນອື່ນຈະໄດ້ຊ່ວຍທັກທ້ວງຖ້າເຮົາເຜີກັບໄປເຮັດນິໃສເສຍເດີມໆ ເຮົາຄວນບອກໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ວ່າເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາຊ່ວຍຕັກເຕືອນແທ້ຈິງ ແລະ ຈໍາໄວ້ວ່າເຮົາຕ້ອງເວົ້າເລື້ອງນີ້ປະຈໍາພ້ອມ ເພາະຄົນອື່ນກໍ່ລືມໄດ້ງ່າຍພໍໆກັບທີ່ເຮົາເອງກໍ່ມັກລືມວ່າກໍາລັງພະຍາ ຍາມຢຸດນິໃສເສຍຢູ່ນັ້ນແຫລະ

ວັນທີ 41 – 66: ຫລີກລ້ຽງໂຕກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫລວ ບໍ່ວ່າໃຜຈະພາດພັ້ງຕອນທ້າຍໄດ້ສະເຫມີ ເຮົາເອງຈຶ່ງຄວນຕຽມໂຕຕຽມໃຈໄວ້ໃຫ້ດີ ສັງເກດຫາສິ່ງທີ່ມັກກະຕຸ້ນໃຫ້ເຮົາເຜີເຮັດນິໃສເດີມໆ ແລະ ພະຍາຍາມຫລີກລ້ຽງມັນຈົນກວ່າເຮົາຈະຫມັ້ນໃຈວ່າໄດ້ກໍາຈັດນິໃສເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຢ່າງຖາວອນແລ້ວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຮົາຕ້ອງສູນເປົ່າ

ວັນທີ 67: ໃຫ້ລາງວັນໂຕເອງ ແນ່ນອນວ່າການຢຸດນິໄສເສຍໄດ້ກໍ່ຖືເປັນລາງວັນໃນໂຕມັນເອງຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ເປັນຫຍັງຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ໂອກາດໃນການສະຫລອງຜ່ານໄປລ້າໆ ຂໍແຕ່ຢ່າສະຫລອງດ້ວຍການເຮັດນິໃສເດີມທີ່ເຮົາຢຸດໄດ້ແລ້ວ ແຖມນີ້ຍັງເປັນໂອກາດໃຫ້ເຮົາໄດ້ສະທ້ອນໂຕເອງ ແລະ ຄິດຕໍ່ວ່າຢາກຢຸດນິໃສ ຫລື ພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ດີອັນໃດເພີ້ມອີກ ເຮົາຄວນຈະຈັດການແຕ່ລະພຶດຕິກໍາເປັນແຕ່ລະຢ່າງໄປ ແລ້ວເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນ ພຽງເທົ່ານີ້ໂອກາດທີ່ຈະສໍາເລັດກໍ່ຢູ່ບໍ່ໄກແລ້ວ

No comments

Powered by Blogger.