Header Ads

7 ໂລກອັນຕະລາຍ! ພຽງແຕ່ນໍ້າຫນັກເກີນກໍ່ສ໋ຽງຕາຍໄດ້ ຄົນຕຸ້ຍຕ້ອງລະວັງ!


1. ໂລກຫົວໃຈ:
ສາເຫດຂອງການເກີດໂລກຫົວໃຈອາດເກີດໄດ້ຈາກຫລາຍປັດໃຈ ແລະ ແນ່ນອນວ່າຄວາມຕຸ້ຍ ຫລື ການມີໄຂມັນເຫລວໃນຮ່າງກາຍສະສົມເປັນຈໍານວນຫລາຍກໍ່ເປັນສາເຫດຫນຶ່ງຂອງການເກີດໂລກຫົວໃຈເຊັ່ນກັນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຕຸ້ຍລົງພຸງ ຈະຍິ່ງສ່ຽງຕໍ່ໂລກຫົວໃຈຫລາຍຍິ່ງຂື້ນ ເນື່ອງຈາກໄຂມັນທີ່ສະສົມຢູ່ໃນຊ່ອງທ້ອງ ໃນຮ່າງກາຍ ໃຕ້ຜີວຫນັງ ອາດໄປເກາະຕາມຜະຫນັງຫລອດເລືອດ ຫລື ຂັດຂວາງການເຮັດວຽກຂອງເສັ້ນເລືອດ ກໍ່ໃຫ້ເກີດພາວະໄຂມັນອຸດຕັນໃນຫລອດເລືອດ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຫົວໃຈຕ້ອງສູບສີດແຮງຂື້ນ ເຮັດວຽກຫນັກຂື້ນ ແລະ ຫາກປ່ອຍພາລະໃຫ້ກ້າມເນື້ອຫົວໃຈເຮັດວຽກຫນັກເປັນເວລາດົນກໍ່ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດໂລກຫົວໃຈວາຍໄດ້

2. ໂລກຫລອດເລືອດສະຫມອງ:
ໂລກຫລອດເລືອດສະຫມອງເຊັ່ນ: ໂລກເສັ້ນເລືອດໃນສະຫມອງຕີບ ໂລກເສັ້ນເລືອດໃນສະຫມອງແຕກກະທັນຫັນ ກໍ່ມີສາເຫດມາຈາກຄວາມຕຸ້ຍເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍສາເຫດກໍ່ມາຈາກໄຂມັນທີ່ອຸດຕັນຕາມຫລອດເລືອດໃນອະໄວຍະວະຕ່າງໆສົ່ງຜົນໃຫ້ການໄຫລວຽນຂອງເລືອດໄປລ້ຽງສະຫມອງເກີດການຢຸດສະງັກ ສະຫມອງເກີດພາວະຂາດເລືອດກະທັນຫັນ ເສຍຊີວິດໃນເວລາອັນໄວໄດ້ຫາກເຂົ້າຮັບການຮັກສາບໍ່ທັນ ຫລື ອາດເປັນອໍາມະພຶກ ອໍາມະພາດຖ້າລອດມາໄດ້

3. ໂລກຄວາມດັນເລືອດ:
ເມື່ອໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍມີຫລາຍເກີນໄປຈົນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຫລອດເລືອດຕ່າງໆ ທີ່ມີຫນ້າທີ່ລໍາລຽງເລືອດໄປລ້ຽງອະໄວຍະວະທຸກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ ຜົນກະທົບຈາກໄຂມັນສ່ວນເກີນ ແລະ ຄວາມຕຸ້ຍນີ້ອາດເປັນສາເຫດສໍາຄັນຂອງໂລກຄວາມດັນເລືອດໄດ້ພ້ອມ
4. ໂລກເບົາຫວານ:
ໄຂມັນໂຕຮ້າຍທີ່ສະສົມຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນຕຸ້ນ ຫລື ແມ້ນແຕ່ຄົນທີ່ຈ່ອຍຖ້າວ່າມີພຸງຍື່ອອກມາ ໄຂມັນສະສົມໃນຮ່າງກາຍເຫົ່ລານີ້ເປັນສາເຫດພາວະດື້ອິນຊູລິນ ໂລກກເບົາຫວານ ຂະນະທີ່ໄຂມັນໃນຊ່ອງທ້ອງຍັງຈະໄປຂັດຂວາງການເຜົາຜານນໍ້າຕານໃນເຊວ ເຮັດໃຫ້ຕັບຕ້ອງເຮັດວຽກຫນັກຫລາຍຂື້ນ ເພື່ອຜະລິດອິນຊູລິນ ນໍ້າຕານໃນເລືອດຈຶ່ງເພີ້ມຂື້ນ ນໍາໄປສູ່ໂລກເບົາບານໄດ້ອີເຊັ່ນກັນ:

5. ພາວະຢຸດຫາຍໃຈຂະນະນອນຫລັບ:
ຄົນຕຸ້ຍສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະມີປັນຫານອນໂກນ ເຊິ່ງໃນທາງການແພດຈະເອີ້ນການນອນໂກນວ່າພວະຢຸດຫາຍໃຈຄະນະນອນຫລັບ ອັນເກີດຈາກການທີ່ປອດຂະຫຍາຍໂຕບໍ່ໄດ້ເຕັມທີ່ ສົ່ງຜົນໃຫ້ລະບົບຫາຍໃຈຜິດປົກ ກະຕິ ແລະ ໃນບາງລາຍອາດຢຸດຫາຍໃຈຄະນະນອນຫລັບໄປເລີຍກໍ່ໄດ້ ເຊິ່ງການທີ່ປອດຂະຫຍາຍໂຕບໍ່ເຕັມທີ່ກໍ່ມັກຈະພົບວ່າເກີດຈາກການສະສົມຂອງໄຂມັນໃນຊ່ອງທ້ອງ ແລະ ພົບໄດ້ຫລາຍໃນກຸ່ມຄົນທີ່ຕຸ້ຍລົງພຸງ

6. ໂລກເຂົ່າເສື່ອມ:
ການທີ່ຮ່າງກາຍມີນໍ້າຫນັກໂຕເກີນມາດຕະຖານ ແນ່ນອນວ່າລະບົບຂໍ້ຕ່າງໆດ້ວຍເກີດອາຫານປວດເມື່ອຍ ໂດຍສະເພາະຂໍ້ເຂົ່າເປັນຕົ້ນ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດໂລກຂໍ້ເຂົ່າເສື່ອມໃນໄລຍະຍາວໄດ້

7. ຫນີ້ວໃນຖົງບີ:
ໂລກຫນີ້ວຖົງບີມັກພົບໄດ້ປະຈໍາໃນຄົນທີ່ມີນໍ້າຫມັກເກີນ ມີພາວະຕຸ້ຍລົງພຸງ ເຊິ່ງໄຂມັນທີ່ສະສົມຢູ່ໃນ ຊ່ອງທ້ອງ ແລະ ການມີຄໍເລດເຕີລອນໃນເລືອດຫລາຍເກີນໄຈະເຮັດໃຫ້ຖົງບີມີສະພາບຂຸ້ນຫວຽວ ກາຍເປັນກ້ອນຫນີ້ວໃນຖົງບີໄດ້

No comments

Powered by Blogger.