ມຸມຮ້າຍໆ 8 ຂໍ້ ຂອງການເປັນຄົນດີຫລາຍຈົນເກີນໄປ


1. ຕົກທີ່ຍາກລໍາບາກ:
ເພາະຄວາມທີ່ເປັນຄົນມີຈິດໃຈດີຫລາຍຈົນເກີນໄປ ຈຶ່ງມັກສົ່ງຍື່ນຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ກັບຄົນອື່ນຢູ່ຫລາຍຄັ້ງ ຈົນລືມເບິ່ງຄວາມເປັນຈິງຫລາຍຢ່າງໄປວ່າ ຂໍ້ເສຍຂອງການໄດ້ມອບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ອາດເປັນສິ່ງທີ່ສາມາດຢ້ອນກັບມາທໍາຮ້າຍໂຕເອງ ແລະ ຄົນໃກ້ຊິດໂດຍການນໍາພາທຸກຄົນໄປຕົກຢູ່ໃນທີ່ຍາກລໍາບາກ ແລະ ຢາກທີ່ຈະຫລີກລ້ຽງ ຫລື ຫລົບຫນີອັນໄປໄດ້.

2. ຮ່ວມແກ້ບັນຫາທັງໆທີ່ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນໄດ້ເສຍ: ໃນບາງຄັ້ງຄວາມໃຈດີກໍ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງກາຍມາເປັນຄົນທີ່ຊ່ວຍນັ່ງແກ້ໄຂປັນຫາໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ ທັງໆທີ່ໂຕເອງກໍ່ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍໃຫ້ກັບເລື່ອງລາວເຫລົ່ານັ້ນ ແຖມຍັງເປັນອີກຫນຶ່ງສາເຫດທີ່ສສ້າງຄວາມລໍາບາກໃຈຕົນເອງ. ເພາະການຕ້ອງມານັ່ງຄິດ ແລະ ແກ້ໄຂປັນຫາແທນຄົນອື່ນ ໂດຍທີ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງໂຕເອງເລີຍ

3. ຢ້ານຄົນອື່ນຈະບໍ່ພໍໃຈ:
ຄວາມດີໃຈອາດເປັນສິ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນບາງຄົນເກີດຄວາມຢ້ານກົວໄດ້ວ່າ ຄົນອື່ນຈະຕ້ອງຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈແນ່ນອນ ຖ້າຫາກມອບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ຄົນເຫລົ່ານັ້ນອອກໄປໄດ້ຢ່າງບໍ່ດີພໍ ເຊິ່ງກໍ່ຖືເປັນອີກຫນຶ່ງຄວາມຄິດທີ່ສາມາດຢ້ອນກັບມາທໍາຮ້າຍໂຕເອງເອົາໄດ້ຢ່າງງ່າຍໆ ເພາະນອກຈາກຈະຕ້ອງມານັ່ງແບບຮັບພາລະປັນຫາຂອງຄົນອື່ນແລ້ວ ຍັງຕ້ອງມາລະແຫວງວ່າໃຜຈະເກີດຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈຂື້ນມາອີກດ້ວຍ

4. ເກັບການກະທໍາຂອງຄົນອື່ນມາຄິດຫລາຍ:
ແງ່ຮ້າຍຂອງການເປັນຄົນໃຈດີຄືມັກກາຍເປັນຄົນທີ່ມັກນໍາຄໍາເວົ້າ ລວມເຖິງການກະທໍາຂອງຄົນຮອບຂ້າງມາຄິດຫລາຍຈົນເກີດເປັນຄວາມທຸກ ແລະ ມັກເປັນຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ສາມາດຫລີກລ້ຽງໄດ້ ເພາະດ້ວຍພື້ນຖານທີ່ມີຄວາມໃຈດີເຊື່ອງຢູ່ໃນນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຄອຍເກັບການກະທໍາຂອງຄົນອື່ນມາຄິດເລັກຄິດນ້ອຍຢູ່ສະເຫມີ

5. ຕ້ອງຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການກືນບໍ່ເຂົ້າຄາຍບໍ່ອອກ:
ຫລາຍຄັ້ງກັບການຕ້ອງນໍາໂຕເອງເຂົ້າໄປຢືນຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ກືນບໍ່ເຂົ້າຄາຍບໍ່ອອກ ເພາະບໍ່ສາມາດບອກປັດຕາມໃຈໂຕເອງໄດ້ຢ່າງທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຢູ່ດີ

6. ຫ່ວງແຕ່ຄວາມລໍາບາກຂອງຄົນອື່ນຈົນລືມໂຕເອງ:
ບຸກຄົນປະເພດນີ້ ມັກຈະເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດທົນເຫັນຄວາມລໍາບາກທີ່ເກີດຂື້ນກັບຄົນອື່ນໄດ້ ແລະ ມີແຕ່ຈະຢາກຍື່ນມືເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫລືອ. ຄົນໃຈດີບາງຄົນຈຶ່ງມັກຫວ່ງແຕ່ຄວາມລໍາບາກຂອງຄົນໄກໂຕ ຫລາຍກວ່າທີ່ຈະເບິ່ງເຫັນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນໃກ້ໂຕ ຈົນກັບກາຍເປັນວ່າໄດ້ລືມນຶກເຖິງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ.

7. ກາຍເປັນຄົນໃຈຮ້າຍເພາະການຄອບປະຕິເສດພຽງຄັ້ງດຽວ:
ຂໍ້ເສຍຂອງຄວາມໃຈດີທີ່ມັກຈະບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຕອບປະຕິເສດກັບໃຜ ເມື່ອຖືກເຂົ້າມາຂໍຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ຈົນໃນບາງຄັ້ງຫາກສະຖານະການຮອບຂ້າງບີບບັງຄັງໃຫ້ຕອບປັດການຊ່ວຍ ເຫລືອ ກໍ່ອາດມີຜົນໃຫ້ຄົນບາງຄົນຕ້ອງຕົກເປັນຜູ້ທີ່ຖືກເບິ່ງວ່າໃຈຮ້າຍຈາກຄົນອື່ນໂດຍທັນທີ ທັງໆທີ່ຫາກໍ່ຕອບປະຕິເສດໄປພຽງຫນຶ່ງຄັ້ງເທົ່ານັ້ນ

8. ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ ຫມົດປະໂຫຍດ:
ຄົນບາງປະເພດກໍ່ມັກຍ່າງເຂົ້າມາວົນວຽນຢູ່ໃນຊີວິດ ເພື່ອຫວັງເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມໃຈດີທີ່ມີຢູ່ ຈົນສຸດທ້າຍກໍ່ໄດ້ກັບກາຍເປັນວ່າຫລາຍຄັ້ງທີ່ຄົນໃຈດີຫລາຍຄົນອາດຈະຕ້ອງກາຍເປັນໃຈຮ້າຍພຽງເພາະການຖືກເບິ່ງຂ້າມຄວາມສໍາຄັນເມື່ອຫມົດຜົດປະໂຫຍດກັບຄົນບາງຄົນ

Post a Comment

0 Comments