ວິທີຮັບມືແນວໃນເມື່ອເປັນຝ້າຕອນຖືພາ


* ສາລະພັດບັນຫາທີ່ແມ່ມານຕ້ອງໄດ້ພົບເຈີ ນອກຈາກບັນຫາກັງວົນໃຈກ່ຽວກັບລູກໃນທ້ອງແລ້ວ ອີກບັນຫາທີ່ສໍາຄັນຄື ບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມງາມຂອງແມ່ມານນັ້ນເອງ ທັງຮູບຮ່າງ ສັດສ່ວນ ຜີວພັນ ແຜເປັນ ອີກຫນຶ່ງບັນຫາທີ່ແມ່ນມານຫລາຍໆຄົນພົບເຈິຄືບັນຫາ ຝ້າຕອນຖືພາ.
* ຈາກຫນ້າກ້ຽງໆ ແຕ່ພໍຖືພາກໍ່ມີຈຸດດໍາໆຂື້ນມາທີ່ຫນ້າ ທີ່ແກ້ມ ທີ່ດັງ ບາງຄົນທີ່ເຄີຍຖືພາຄົນທໍາອິດກໍ່ບໍ່ມີ ແຕ່ພໍທ້ອງຄົນທີ 2 ພັດມີ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີ ເຊິ່ງເລື່ອງນີ້ຫມໍໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກແຕ່ຢ່າງໃດ.

* ສາເຫດເກີດຈາກຮໍໂມນເອສໂຕເຈນ ແລະ ໂປເຈສເຕີໂຣນ ທີ່ມີການສ້າງໃນປະລິມານສູງຄະນະຖືພາມາກະຕຸ້ນໃຫ້ສ້າງເມັດສີເພີ້ມ ເຮັດໃຫ້ຜີວຫນັງຄໍ້າຂື້ນ ແລະ ຈະເດັ່ນຫລາຍໃນຕໍາແຫນ່ງຂີ້ແຮ້ ຂາຫນີບ ຫນ້າທ້ອງ ແລະ ຫົວນົມ ບາງຄົນຈະເດັ່ນທີ່ໃບຫນ້າ (ເອີ້ນວ່າຝ້າຄະນະຖືພາ) ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປຫລັງເກີດລູກຈະຫາຍ ຫລື ດີຂື້ນ ໂດຍຂື້ນຢູ່ກັບເນື້ອຝ້ານັ້ນເອງ ເຊິ່ງຖ້າຝ້າຢູ່ຕື້ນຈະຫາຍເລີຍ ແຕ່ຖ້າຝ້າຢູ່ເລິກ ຈະຈາງລົງແບບຊ້າໆ ແຕ່ອາດຈະຍັງຫລົງເຫລືອຢູ່ແດ່ ແນວໃດກໍ່ດີປັດໃຈສໍາຄັນອີກຢ່າງຂອງການເກີດຝ້າຄື ແສງແດດ.

* ການປ້ອງກັນດູແລຮັກສາຝ້າຕອນຖືພາ
- ຕ້ອງຫລີກລ້ຽງແສງແດດ ແລະ ຄວນໃຊ້ຢາ ຫລື ຄີມກັນແດດຊ່ວຍພ້ອມ ເຊິ່ງໃນບາງຄົນທີ່ເປັນຫລາຍອາດໃຊ້ຢາທາຝ້າຊ່ວຍໄດ້ ຕ້ອງປຶກສາແພດຫມໍກ່ອນໃຊ້ຢາທຸກຊະນິດ ໃນແມ່ມານກຸ່ມນີ້ ຫລັງເກີດລູກຝ້າອາດຈະເປັນຊໍ້າອີກຖ້າໃຊ້ຢາຄຸມຊະນິດຮັບປະທານ ຈຶ່ງຄວນຄຸມໂດຍວິທີອື່ນ ຫລື ອາດໃຊ້ຢາຄຸມຊະນິດຮໍໂມນຕໍ່າສຸດ.
- ງົດຮັບປະທານຢາ ແລະ ການໃຊ້ແສງຄວາມເຂັ້ມສູງ ສໍາສັລການຮັກສາ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຕໍ່ເດັກໃນທ້ອງ.
- ຫລັງຈາກເກີດລູກ ຝ້າ ແລະ ຮອຍດໍາຈາກຮໍໂມນຈະຄ່ອຍໆຈາງຫາຍໄປເອງ ຄວນດູແລດ້ວຍການທາຄີມບໍາລຸງ ເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ມີສານກັນແດດໄວ້ຢ່າງສະຫມໍ່າສະເຫມີ.

Post a Comment

0 Comments