ລັດຖະມົນຕີ ຮສສ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະໄໝ ຄັ້ງທີ 108, ຄົບຮອບ 100 ປີ
ທ່ານ ປອ. ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມດູ້ວຍຄະນະ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຕົວແທນສາມຝ່າຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະໄໝທີ 108 ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 - 21 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ນະຄອນເຈນີວາ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ, ມີຄະນະຜູ້ແທນສາມຝ່າຍຈາກ 187 ປະເທດສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄົບຮອບ 100 ປີ ຂອງການສ້າງຕັ້ງອົງການແຮງງານສາກົນ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດ ໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ໃຊູ້ແຮງງານ, ການພັດທະນາສາຍພົວພັນ ແລະ ປະສານງານ, ການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ລວມທັງການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງສົນທິສັນຍາ, ຖະແຫຼງການ ແລະ ຂໍ້ແນະນຳຕ່າງໆ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ເພື່ອໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງໂລກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຍັງໄດູ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານຂອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ອົງການແຮງງານສາກົນ ກ່ຽວກັບ ວຽກສຳລັບອະນາຄົດ ຊຶ່ງສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ໂດຍສະເພາະການຮ່ວມມືສາມຝ່າຍ, ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດແຮງງານ, ການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ການລົງທຶນໃສ່ກ່ານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ພູ້ອມກັນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງຈະໄດ້ພິຈາລະນາລົງຄະແນນສຽງຕໍ່ ຮ່າງສົນທິສັນວ່າດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ພິຈາລະນາຮັບຮອງວຽກການເງິນ ແລະ ບັນຫາສຳຄັນອື່ນໆ.
ໂອກາດທີ່ ທ່ານ ປອ. ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນນາມຕາງໜ້າລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ເຊິງ ທ່ານໄດ້ຂຶ້ນນກ່າວມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ລັດຖະບານ ລາວ, ກໍຄຶ ຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວຽກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ ່ IV ຕິດພັນກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແຕ່ ປີ 2015-2020 ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຢືນຍົງ ຮອດ ປີ 2030 ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເປົ້າໝາຍ ທີ 1 ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ທີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງລະບົບປົກປ້ອງ ສັງຄົມ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ 8 ກ່ຽວກັບວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳສຳລັບໝົດທຸກຄົນ, ການຈ້າງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການເຕີບ ໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຍືນຍົງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ປັບປຸງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ຫຼາຍສະບັບ, ໄດ້ຕັ້ງໜ້າຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳຮ່ວມກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງສາມຝ່າຍ ໂດຍຮ່ວມມືກັບອົງການແຮງງານສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ ໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ໃຫ້ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ, ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດມາດຕະການຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນລະບົບ ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາມຝ່າຍ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໃນສັງຄົມ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ. ພ້ອມກັນນີ້ ,ຍັງໄດ້ສ້າງຍຸດທະສາດການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃນຊົນນະບົດ ແລະ ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມ ຊຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ເພີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນ./

( ຂໍ້ມູນຂ່າວ: ຄະນະຕິດຕາມ, ນ. ເພັດສະໄໝ ລາຍງານ )


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


------------------------------------------

Post a Comment

0 Comments