ເຈົ້າໜີ້ຄວນອ່ານ! 6 ວິທີທວງເງິນ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ໄດ້ຄືນໄວໆເລື່ອງຕິດໜີ້ ເປັນບັນຫາໂລກແຕກ ທີ່ບັນດາເຈົ້າໜີ້ທັງຫຼາຍຕ້ອງເຈັບຫົວ. ຍິ່ງເປັນຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນ, ເພື່ອນສະໜິດມິດສະຫາຍ ຫຼື ຄົນໃນຄອບຄົວແລ້ວ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ການທວງໜີ້ ເປັນບັນຫາ. ເອົາໄປເອົາມາ ເຈົ້າໜີ້ ກາຍເປັນຄົນທຸກໃຈ ເພາະຄອງຄອຍ ວ່າມື້ໃດ ລູກໜີ້ຈະມາໄຊ້ຄືນ. ສ່ວນລູກໜີ້ບາງລາຍ ກໍ່ເຮັດຕົວບໍ່ຮູ້ຮ້ອນ, ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງມ່ີຄວາມສຸກ ແລະ ລືມໄປວ່າມີໜີ້. ມື້ນີ້ເລີຍວ່າ ຈະພາມາຮູ້ກັບ ເຕັກນິກ ໃນການທວງໜີ້.


1. ບອກໄປວ່າຈະບໍ່ໃຫ້ຢືມອີກ
ວິທີນີ້ໄດ້ຜົນດີ ເພາະອາດຈະໄດ້ເງິນຄືນທັນທີ ເພາະເຂົາກໍ່ຢ້ານອາດຈະບໍ່ມີໃຜໃຫ້ຢືມອີກ ວິທີນີ້ເຖິງຈະບໍ່ໄດ້ເງິນຄືນ ແຕ່ເຂົາກໍ່ບໍ່ກ້າມາຢືມອີກ ແລະ ສ້າງບັນຫາເກົ່າໆໃຫ້ກັບທ່ານ.


2. ຢໍ້າເຕືອນຕະຫລອດ
ທ່ານອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ວິທີເຕືອນໃຫ້ເຂົາໃຊ້ເງິນຄືນ 2 - 3 ຄັ້ງ/ອາທິດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາຮັບຮູ້ວ່າ ເຂົາເປັນໜີ້ທ່ານຢູ່.

3. ລົມເປັນການສ່ວນຕົວ
ຫາກເປັນຄົນຮູ້ຈັກຫາໂອກາດລົມກັນເປັນການສ່ວນຕົວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຂົາອາຍຕໍ່ຄົນອື່ນ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນວ່າທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນ ແລະ ຕ້ອງການໃຫ້ຄືນເງິນ ຢ່າລືມວ່າຕ້ອງກຳນົດມື້ ເວລາ ໃຫ້ຊັດເຈນໄປເລີຍ.

4. ສຸພາບ
ເວົ້າດ້ວຍຄຳທີ່ສຸພາບ ບໍ່ຂົ່ມຂູ່ ບໍ່ໃຊ້ຄຳທີ່ຮຸນແຮງ ເວົ້າກັນດີໆ.


5. ໃຫ້ເວລາ
ຫລັງຈາກທວງແລ້ວ ຄວນໃຫ້ເວລາ 1 - 2 ອາທິດ ຫລືຫລາຍກວ່ານັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຳນວນເງິນວ່າຫລາຍຫລືໜ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາໃຊ້ເວລາຫາເງິນມາຄືນເມື່ອຄົບກຳນົດແລ້ວ ກໍ່ລົມກັບເຂົາເລື່ອງເງິນແບບຈິງຈັງ ແລະ ໃຫ້ຄຳຂາດໄປວ່າ ຈະບໍ່ໃຫ້ຢືມອີກຕໍ່ໄປ.


6. ໃຊ້ໄມ້ແຂງ
ຖ້າການ 3 ເດືອນໄປແລ້ວຍັງບໍ່ມາຄືນ ໃຫ້ຍື່ນຄຳຂາດໄປວ່າບໍ່ຢາກເຫັນໜ້າກັນອີກຈົນກວ່າຈະໄດ້ເງິນຄືນ ເພາະອິຕົນສົງສານຈຶ່ງຢາກຊ່ວຍເຫລືອ ການທວງເງິນມັນເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຫລື ຖ້າວ່າເປັນຈຳນວນຫລາຍ ມີສັນຍາການກູ້ຢືມ ທ່ານມີສິດສົ່ງຟ້ອງໄຳດ້ໂດຍວິທີນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມິດຕະພາບເສຍໄປເລີຍ.

Post a Comment

0 Comments