3 ສິ່ງສໍາຄັນ! ທີ່ເຫລົ່າຜູ້ນໍາຈໍາເປັນຕ້ອງມີ1. ເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ:

ເຫລົ່າຜູ້ນໍາມັກຈະຍຶດຕິດກັບຫລັກການເດີມໆ ໂດຍບໍ່ຍອມພັດທະນາໂຕເອງໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງບໍລິສັດ ຫລັກຍຶດເຫລົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສູນເສຍຄວາມເປັນໂຕເອງ ຫລື ບໍ່ຮູ້ວ່າຄວນພັດທະນາຕໍ່ຢ່າງໃດ ຄົນເປັນຜູ້ນໍາຈຶ່ງຄວນຕຽມພ້ອມກັບຄວາມປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ເພື່ອຈະພັດທະນາໂຕເອງ ຢຸດຮຽນແບບຜູ້ອື່ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂຕເອງແຕກຕ່າງ ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານຄວາມຄິດ ແບຮດ ລີ (Brad Lee)ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ຊີອີໂອຂອງບໍລິສັດ LightSpeedVTກາຍເປັນຕົ້ນແບບຂອງນັກທຸລະກິດທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດໂດຍທີ່ເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ ເຂົາໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ຜູ້ນໍາທີ່ເປັນໂຕຂອງໂຕເອງຄື ນັກຄິດທີ່ຫລົງໄຫລໃນຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ປ່ຽນມັນໃຫ້ເປັນໂອກາດ ພວກເຂົາມັກມີວິທີຄິດທີ່ຄົນອື່ນບໍ່ມີ ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາແຕກຕ່າງ ແລະ ຍັງມີອໍານາດກວ່າຜູ້ອື່ນພ້ອມ ຈົ່ງເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ ແລະ ສະຫນັບສະຫນຸນໃຫ້ຜູ້ອື່ນກ້າທີ່ຈະເປັນໂຕຂອງໂຕເອງເຊັ່ນກັນ.


2. ມີຄວາມກ້າ:

ຜູ້ນໍາສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະເອົາແຕ່ເວົ້າເຖິງສິ່ງທີ່ຄວນຈະປ່ຽນ ແລະ ປັບປຸງ ແຕ່ກັບນີ້ງເສີຍ ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງກ້າທີ່ຈະລົງມືເຮັດ ຈົ່ງຫລົງໄຫລໃນການສະແຫວງຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ບໍ່ສີ້ນສຸດ ຄວາມກ້າຫານໃນການເປັນຜູ້ນໍາບໍ່ໄດ້ເບິ່ງ ໄດ້ຈາກເສັ້ນທາງທີ່ເຮົາສ້າງຢ່າງດຽວ ແຕ່ຍັງສາມາດວັດໄດ້ຈາກສິ່ງທີ່ເຮົາແບ່ງປັນເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ອື່ນພ້ອມ ຜູ້ນໍາທີ່ກ້າຫານຈະສອນໃຫ້ຜູ້ອື່ນຮູ້ຈັກກ້າທີ່ຈະສູ້ກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ທັງໃນໂລກຂອງທຸລະກິດ ແລະ ຊີວິດ ໂດຍບໍ່ລືມຄໍານຶງເຖິງສິ່ງທີ່ຜູ້ອື່ນພານພົບມາ ນໍາມາປັບໃຊ້ເປັນຄໍາແນະນໍາທີ່ຈະພາພວກເຂົາໄປຍັງຈຸດຫມາຍປາຍທາງ.


3. ເຮັດໂຕເອງໃຫ້ເປັນທີ່ຫນ້າຈົດຈໍາ:

ເຫລົ່າຜູ້ນໍາຕ່າງເວົ້າເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາທີ່ຢັ້ງຢືນ ແຕ່ເຮົາຈະພັດທະນາໂຕເອງແນວໃດຫາກບໍ່ຄໍານຶງເຖິງການສ້າງສິ່ງທີ່ຈະຕົກທອດໄປເຖິງວັນຂ້າງຫນ້າ ສໍາລັບຜູ້ນໍາຫລາຍໆຄົນມໍລະດົກຈະມີໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອຢຸດເຮັດອາຊີບນັ້ນໆ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວມໍລະດົກບໍ່ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ເຮົາຈະຖີ້ມໄວ້ຫລັງຈາກໄປ ແຕ່ເປັນຊ້ວງເວລາທີ່ເຮົາໃຊ້ຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ ການຕັດສິນໃຈຂອງເຮົາ ການກະທໍາຂອງເຮົາ ແລະ ຂໍ້ຜິດພາດຕ່າງໆທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດຕ່າງຫາກຄືສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຖີ້ມໄວ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ຈົດຈໍາ ໃນທຸກໆຊ້ວງຂອງອາຊີບ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ທີ່ສັນຫາສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ແລະ ຫນຶ່ງໃນນັ້ນຄື ຜົນພອຍຈາກຄວາມສໍາເລັດຕໍ່ຄົນອ້ອມຂ້າງທີ່ຄອຍຫນັບສະຫນຸນເຮົາມາຕະຫລອດ ເມື່ອເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນສັດທາໃນໂຕເຮົາໄດ້ກໍ່ຖືວ່າເຮົາໄດ້ສ້າງຫົນທາງໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດໃນການເປັນຜູ້ນໍາຂອງເຮົາແລ້ວ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນດີໄປເຖິງຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ບໍລິການຈາກເຮົາດ້ວຍ ການພັດທະນາທັກຊະ 3 ຢ່າງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ນໍາໄດ້ຮຽນຮູ້ການເປັນຜູ້ນໍາຢ່າງແທ້ຈິງ ຜູ້ນໍາທີ່ສາມາດບົ່ງບອກໄດ້ວ່າຄວນໃຊ້ວິທີໃດໃນການເພີ້ມຜົນກໍາໄລທີ່ບໍລິສັດຄວນໄດ້ຮັບຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫລາຍທີ່ສຸດ ແລະ ບໍ່ຕາມໃຜ ດັ່ງນັ້ນ ຈົ່ງເຊື່ອຫມັ້ນວ່າໃນໂຕເອງຈະສາມາດພັດທະນາໂຕເອງ ຫລື ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານກັບລູກຄ້າມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຫລາຍຂື້ນໄດ້.

ໂດຍ > ສຸຣິດທິເດດ ບຸດດາວົງ

Post a Comment

0 Comments