ຊາວກະສິກອນເມືອງແກ່ນທ້າວ ຕົກກ້ານາປີສໍາເລັດແລ້ວ 96,81 %


ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ຊາວກະສິກອນເມືອງແກ່ນທ້າວ ຕົກກ້ານາປີສໍາເລັດແລ້ວ 96,81 ສ່ວນຮ້ອຍ

ຕາມການລາຍງານຂອງຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເມືອງແກ່ນທ້າວ ມີແຜນປູກເຂົ້ານາປີທັງໝົດ 5.900 ກວ່າເຮັກຕາ, ໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າປູກ 412.000 ກວ່າກິໂລ ມາຮອດປັດຈຸບັນຕົກກ້ານາປີສໍາເລັດ 96,81 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ປູກເຂົ້າໄຮ່ສໍາເລັດແລ້ວ 250 ກວ່າເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 83,16 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແຜນການ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ປູກພືດລະດູຝົນ ເນື້ອທີ່ແຜນການ 24.000 ກວ່າເຮັກຕາ ປະຕິບັດໄດ້  20.500 ກວ່າເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 83,16 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແຜນການ. ໃນນີ້, ມັນຕົ້ນ ເນື້ອທີ່ແຜນການ 15.000 ເຮັກຕາ ປະຕິບັດໄດ້ 14.000 ກວ່າເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 97,89 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຖົ່ວດິນ 2.200 ກວ່າເຮັກຕາ ປະຕິບັດໄດ້ 1.900 ກວ່າເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 85,91 ສ່ວນຮ້ອຍ, ສາລີແຂງ ເນື້ອທີ່ແຜນການ 4.600 ກວ່າເຮັກຕາ ປະຕິບັດໄດ້ 3.700 ກວ່າເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 81,52 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ສາລີຫວານ 25 ເຮັກຕາ ປະຕິບັດໄດ້ 71,08 ສ່ວຍຮ້ອຍ.

ຂ່າວໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ການເກັບກູ້ພືດລະດູແລ້ງ ສໍາເລັດ 100 ສ່ວນຮ້ອຍໃນເນື້ອທີ່ 2.000 ກວ່າເຮັກຕາ. ຜົນຜະລິດໄດ້ 6.700 ກວ່າໂຕນ. ໃນນີ້ ພືດສະບຽງອາຫານ ເນື້ອທີ່ 780 ກວ່າເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດໄດ້ 4.200 ກວ່າໂຕນ, ພືດເປັນສິນຄ້າ 1.300 ກວ່າເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດໄດ້ 2.490 ກວ່າໂຕນ.

Post a Comment

0 Comments