ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ເລັ່ງໃສ່ການປັບປຸງ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດສົ່ງແຮງງານ ລາວ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ສອງຝ່າຍ ລາວ- ເກົາຫລີ ໄດ້ຈັດສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ. ໃນວັນທີ 10-11 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ( ຮສສ ) ໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄອນສີ ມະຫາວົງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ກະຊວງ ຮສສ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຝ່າຍລາວ ແລະ ຝ່າຍ ສ.ເກົາຫຼີ ນຳໂດຍທ່ານ ສາດສະດາຈານ ປອ ຢູ ຄິວຊັງ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ສ.ເກົາຫຼີ (Korea Tech University) , ພ້ອມດວ້ຍຄະນະວິຊາການສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.ການສຳມະນາດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນດໍາເນີນພາຍໃຕ້ໂຄງການປຶກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ສ. ເກົາຫຼີ ທີ່ໄດ້ລົງນາມໜັງສືແຈ້ງເຈດຈໍານົງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງການການຈັດຫາງານ ແລະ ແຮງງານ ແຫ່ງ ສ. ເກົາຫຼີ ເປັນໄລະຍະເວລາ 5 ປີ ເລີມແຕ່ ປີ2017-2021. ພ້ອມນີ້ຕໍ່ກອງປະຊຸມ, ແມ່ນ ຝ່າຍລາວ ທ່ານ ຄອນສີ ມະຫາວົງ ຍັງໄດ້ລາຍງານ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປີ2019 ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ບັນດານິຕິກໍາ ວຽກງານການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ, ເຊິ່ງໃນປີ 2019 ຈະໄດ້ເລັ່ງໃສ່ການປັບປຸງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດສົ່ງແຮງງານ ລາວ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍຄະນະກໍາມະການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ, ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການທົດສອບ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນມາດຖານສີມືແຮງງານ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍອາຊີບສະຫງວນໃຫ້ກບພົນລະເມືອງລາວ.
ຝ່າຍ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ດ້ານນິຕິກໍາການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານນຳອີກ.


ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ກໍແມ່ນເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ປະສົບການໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ ດ້ານການພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ການຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ການທົດສອບອອກໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ, ວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ, ການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອາຊີບສະຫງວນສໍາລັບພົນລະເມືອງລາວ. /

( ຂ່າວຮສສ: ນ. ເພັດສະໄໝ )

Post a Comment

0 Comments