7 ເລື້ອງທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍຮູ້ ກ່ຽວກັບນໍ້າຕາ


ເບິ່ງຄືວ່ານໍ້າໃສໆທີ່ໄຫລອາບແກ້ມຂອງເຮົາມີຄວາມພິດສະຫວົງຢູ່ພໍໂຕ ລອງມາເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກ 7 ເລື້ອງທີ່ເຮົາອາດບໍ່ເຄີຍຮູ້ກ່ຽວກັບນໍ້າຕາ ຮັບຮອງວ່າເຮົາຕ້ອງປະຫລາດໃຈ

1. ເອີ້ນນໍ້າຕາ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນນໍ້າ:
ນໍ້າທີ່ໄຫລອອກມາຈາກໃນຕາກໍ່ຕ້ອງເປັນນໍ້າຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຕ້ອງທັງຫມົດ ຄວາມຈິງແລ້ວນໍ້າຕາຂອງເຮົາມີລັກສະນະຄືແຜ່ນຟີມທີ່ວາງຊ້ອນກັນ 3 ຊັ້ນ ຊັ້ນນອກສຸດ ຫລື ຊັ້ນໄຂມັນ (Lipid layer) ມີໄຂມັນເປັນສ່ວນປະກອບຫລັກ ເຮັດຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນການລະເຫີຍຂອງນໍ້າຕາ ແລະ ຫັກແສງ ຊ່ວຍໃນການເບິ່ງເຫັນ ຊັ້ນທີສອງເອີ້ນວ່າ ຊັ້ນສານນໍ້າ (Aqueous layer) ແນ່ນອນມີນໍ້າເປັນສ່ວນປະກອບຫລັກ ແລະ ຍັງປະກອບດ້ວຍສານສໍາຄັນອື່ນໆເຊັ່ນ: ເກືອແຮ່, ໂປຮຕີນ ແລະ ສານພູມຄຸ້ມກັນຕ່າງໆ ຫນ້າທີ່ຂອງຊັ້ນນໍ້າຕາທີ່ຫນາທີ່ສຸດນີ້ຄື ໃຫ້ອອກຊີເຈັນແກ່ດວງຕາ ແລະ ເປັນແຫລ່ງອາຫານສໍາຄັນຂອງດວງຕາ ຊັ້ນໃນສຸດເປັນ ຊັ້ນເມືອກ (Mucous layer) ປະກອບດ້ວຍເມືອກ ໂປຮຕີນ ແລະ ເກືອແຮ່ ມີຫນ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ຜີວກະຈົກຕາລຽບ ຊ່ວຍໃຫ້ເບິ່ງເຫັນຊັດ ຫລໍ່ລື້ນຜີວດ້ານຫນ້າລູກຕາ ແລະ ດັກຈັບສິ່ງແປກປອມ ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕາຕິດເຊື້ອ

2. ຫລາຍກວ່າ 1 ແຕ່ມີເຖິງ 3:
ປະໂຫຍກນີ້ບໍ່ແມ່ນໂປໂມຊັນຂອງເຄື່ອງເດີ້ ແຕ່ເປັນຊະນິດນໍ້າຕາຂອງຄົນເຮົານີ້ເອງ ເຖິງແມ່ນວ່າຮູບຮ່າງຫນ້າຕາຄືກັນຫມົດ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວນໍ້າຕາມີເຖິງ 3 ຊະນິດ:

- Basal Tear ນໍ້າຕາທີ່ໄຫລອອກມາຕະຫລອດເວລາ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແກ່ດວງຕາ ແລະ ປ້ອງກັນຝຸ່ນລະອອງ
- Reflex Tear ຖ້າທີ່ເຫັນແຕ່ຝຸ່ນມັນເຂົ້າຕາ ແຕ່ນໍ້າຕາໄຫລອອກ ນັ້ນແລະຄື reflex tear ນໍ້າຕາທີ່ໄຫລໃນປະລິມານຫລາຍເມື່ອມີບາງຢ່າງເຂົ້າຕາ ຫລື ເມື່ອຮູ້ສຶກລະຄາຍເຄືອງເຊັ່ນ: ຕອນຊອຍຫອມ ຫລື ເຈິແສງເຈີດຈ້າ
- Emotional Tear ນໍ້າຕາທີ່ມະນຸດເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຫລັ່ງໄດ້ ຈະໄຫລອອກມາເມື່ອເກີດອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກເຊັ່ນ: ເສົ້າ ເສຍໃຈ, ເຫງົາ, ອົກຫັກ, ສຸກ, ທຸກ, ດີໃຈ ເຊິ່ງສ່ວນຫລາຍ ແລະ ແນ່ນອນເປັນນໍ້າຕາແຫ່ງຄວາມເສີຍໃຈ

3. ບໍ່ໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ບໍ່ໄດ້ແປວ່າບໍ່ມີນໍ້າຕາ:
ຢ່າຟ້າວຕົກໃຈ ອາດຟັງເບິ່ງເສົ້າ ແຕ່ເປັນກົນໄກປົກະຕິຂອງຮ່າງກາຍຄົນເຮົາ ນໍ້າຕາຊະນິດ Basal Tear ຂອງເຮົາຈະໄຫລອອກມາເພື່ອຮັກສາຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ດວງຕາຕະຫລອດເວລາ ແຕ່ໄຫລໃນປະລິມານຫນ້ອຍຫລາຍພຽງມື້ລະ 300 ມີລີລິດ ແລະ ຈະລະເຫຍໄປ 10-20 % ທຸກຄັ້ງເມື່ອເຮົາລືມຕາ ເຮົາຈຶ່ງເກືອບບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕວ່າມີນໍ້າຕາເບິ່ງແຍງເຮົາຢູ່

4. ນໍ້າຕາກັບນໍ້າທະເລ ຢ່າງດຽວກັນບໍ່:
ເປັນຫຍັງນໍ້າຕາຈຶ່ງເຄັມຄືກັບນໍ້າທະເລ ເປັນນໍ້າແບບດຽວກັນບໍ່, ບໍ່ຄືກັນເດີ້ ເພາະໃນນໍ້າຕາກັບນໍ້າທະເລມີສ່ວນປະກອບຂອງ ເກືອແກງ ຫລື ໂຊດຽມຄຮໍໄລເຫມືອນກັນ ແຕ່ລະດັບຄວາມເຄັມຂອງນໍ້າຕາຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຂື້ນຢູ່ກັບຫລາຍປັດໃຈເຊັ່ນ: ການຮ້ອງໄຫ້

5. ຂາດນໍ້າຕາ ຈະເບິ່ງເຫັນບໍ່ຊັດເຈນ:
ໃຜຈະຮູ້ວ່າສິ່ງສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເບິ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຄື ນໍ້າຕາ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແກ່ດວງຕາແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍເຮັດຄວາມສະອາດກະຈົກຕາ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເບິ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຂື້ນ ສະນັ້ນເຮົາຄວນເບິ່ງແຍງສຸກຂະພາບຕາ ໃຫ້ມີນໍ້າຕາມາຫລໍ່ລ້ຽງຕະຫລອດເວລາ ດ້ວຍການຫມັ່ນກະພິບຕາປະຈໍາ ຫລີກລ້ຽງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພຶດຕິກໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຕາລະເຫີຍງ່າຍເຊັ່ນ: ການໃຊ້ສາຍຕາດົນໆ ແລະ ຖ້າເຮົາມີປັນຫາເລື້ອງສຸກຂະພາບດວງຕາ ຄວນໄປພົບແພດ ຫລື ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສາຍຕາ ເພື່ອຮັບຄໍາແນະນໍາທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບສຸກຂະພາບທີ່ດີຂອງດວງຕາ

6. ຄຽດ ຫລື ຊີລຽດ ຮ້ອງໄຫ້ອອກມາເລີຍ:
ສ່ວນຫນຶ່ງຈາກການສຶກສາເລື້ອງນໍ້າຕາຂອງ William Frey ນັກຊີວະເຄມີແຫ່ງສູນວິໃຈນໍ້າຕາ ບອກໄວ້ວ່າທຸກຄັ້ງທີ່ເຮົາຮ້ອງໄຫ້ ສານເອັນຄໍຟີນຈະຫລັ່ງອອກມາ ຊ່ວຍລົດລະດັບຮໍໂມນຄວາມຄຽດໄດ້ອີກດ້ວຍ ໂດຍຜົນການສຶກສາຂອງລາວພົບອີກວ່າ ຜູ້ຊາຍກວ່າ 73% ແລະ ຜູ້ຍິງກວ່າ 75% ບອກວ່າຮູ້ສຶກສະບາຍຂື້ນເມື່ອໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ອອກມາ

7. ຜູ້ຍິງກັບຜູ້ຊາຍຮ້ອງໄຫ້ຄືກັນບໍ່:
ການວິໃຈຈາກຫລາຍສະຖາບັນພົບວ່າ ຜູ້ຍິງມີແນວໂນ້ມຈະຮ້ອງໄຫ້ຫລາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ໂດຍນັກຊີວະເຄມີ William Frey ຫົວຫນ້າທີ່ມທີ່ໃຊ້ເວລາສຶກສານໍ້າຕາໂດຍສະເພາະເປັນໄລຍະເວລາເຖິງ 15 ປີ ລາຍງານວ່າ ໃນ 1 ເດືອນ ຜູ້ຍິງຮ້ອງໄຫ້ 5.3 ຄັ້ງ ສ່ວນຜູ້ຊາຍຮ້ອງໄຫ້ປະມານ 1.4 ຄັ້ງ ຄວາມຖີ່ໃນການຮ້ອງໄຫ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນນີ້ ສ່ວນຫນຶ່ງເກີດຈາກ ຮໍໂມນໂປຮແລກຕິນ ທີ່ຮ່າງກາຍຈະຜະລິດອອກມາເມື່ອເຮົາຮູ້ສຶກສຸດໆໃນອາລົມເຊັ່ນ: ດີໃຈສຸດໆ, ຕື່ນເຕັ້ນ ຫລື ເສຍໃຈຫລາຍຈົນຮູ້ສຶກຫງຸດຫງິດ ອັດອັ້ນ ແຕ່ເຮັດອັນໃດບໍ່ຖືກ ຊ່ວງອາລົມແບບນີ້ແຫລະຮ່າງກາຍຈະລະບາຍອອກມາເປັນຢົດນໍ້າຕາ ເພື່ອລົດລະດັບຄວາມຄຽດ ເຊິ່ງຜູ້ຍິງຈະຜະລິດຮໍໂມນນີ້ໄດ້ຫລາຍກວ່າຜູ້ຊາຍເຖິງ 4 ເທົ່າ ຈຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ຜູ້ຍິງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະບໍ່ນໍ້າຕາຕື້ນ ແລະ ຂີ້ໄຫ້ກວ່າຜູ້ຊາຍ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ຍິງທຸກຄົນຈະຕ້ອງຂີ້ໄຫ້ກວ່າຜູ້ຊາຍສະເຫມີໄປ ທັງນີ້ຍັງຂື້ນຢູ່ກັບຢີນ ຂະຫນາດຂອງທໍ່ນໍ້າຕາຂອງແຕ່ລະຄົນ ແລະ ການລ້ຽງດູຂອງຄອບຄົວອີກດ້ວຍ

Post a Comment

0 Comments