6 ຜົນກະທົບຮຸນແຮງ! ຈາກການທໍາລາຍສັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຕໍ່ມະນຸດ


ຈາກການທີ່ປະລິມານປ່າໄມ້ລົດລົງຍ່ອມກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ ທາງກາຍະພາບ ແລະ ມີຜົນຕໍ່ປັດໃຈທາງຊີວະພາບ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບດິນ, ນໍ້າ, ອາກາດ, ສັດປ່າ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມອື່ນໆ ເພາະທັງສັບພະຍາ ກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈະມີຄວາມສໍາພັນກັນບໍ່ແມ່ນທາງກົງກໍ່ແມ່ນທາງອ້ອມໃນລະບົບນິເວດ ກໍ່ໃຫ້ເກີດສົມດຸນທາງທໍາມະຊາດ ການທໍາລາຍປ່າຈຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບໃນດ້ານຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

1. ເກີດການຊະລ້າງພັງທະລາຍຂອງດິນ ປ່າທີ່ຖືກທໍາລາຍຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້ ວັດສະພືດ ຫຍ້າປົກຄຸມດິນ ເມື່ອຝົນຕົກລົງມານໍ້າຝົນຈະກັດເຊາະຫນ້າດິນທີ່ອຸດົມສົມບູນໃຫ້ໄຫລໄປກັບກະແສນໍ້າ

2. ເກີດນໍ້າຖ້ວມໃນດູຝົນ ບໍລິເວນປ່າທີ່ຖືກທໍາລາຍຈະບໍ່ມີຕົ້ນໄມ້ ວັດສະພືດ ແລະ ຫຍ້າທີ່ປົກຄຸມຫນ້າດິນຊ່ວຍດູດຊັບນໍ້າຝົນໄວ້ ເຮັດໃຫ້ນໍ້າໄຫລຈາກທີ່ສູງຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ມີປະລິມານຫລາຍເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມໃນພື້ນທີ່ ຕອນລຸ່ມຢ່າງກະທັນຫັນ

3. ເກີດຄວາມແຫ້ງແລ້ງໃນລະດູແລ້ງ ການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ຕົ້ນນໍ້າລໍາທານເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ຖືກຕັດ ແຍກອອກເປັນສ່ວນໆ ເກີດການລະເຫີຍຂອງນໍ້າຈາກຜີວ, ດິນສູງ ແຕ່ການຊືມຜ່ານຜີວດິນນຕໍ່າ ດິນດູດຊັບ ແລະ ເກັບນໍ້າໄວ້ໄດ້ຫນ້ອຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ນໍ້າໄຫລລົງສູ່ລໍາທານຫນ້ອຍເກີດຄວາມແຫ້ງແລ້ງໃນລະດູແລ້ງ

4. ເກີດປັນຫາໂລກຮ້ອນຂື້ນ ເນື່ອງຈາກປ່າໄມ້ເປັນແຫລ່ງຂອງການຫມຸນວຽນສານລະຫວ່າງອອກຊີເຈັນ, ຄາບອນໄດອອກໄຊ ນໍ້າ ແລະ ສານອື່ນໆ ໃນລະບົບນິເວດທີ່ສໍາຄັນ ການທໍາລາຍປ່າມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດການສະສົມຂອງກາດຄາບອນໄດອອກໄຊ ໃນບັນຍາກາດເພີ່ມຫລາຍຂື້ນ ເຊິ່ງເປັນປັດໃຈຫນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸນະພູມຂອງໂລກສູງ

5. ຄຸນະພາບຂອງນໍ້າເສື່ອມລົງ ເມື່ອຝົນຕົກໃນບໍລິເວນປ່າໄມ້ທີ່ຖືກທໍາລາຍກໍ່ຈະພັດເອົາດິນໂຄນ, ຕະກອນລົງສູ່ແຫ່ລງນໍ້າຂຸ່ນ ແລະ ເກີດການຕື້ນເຂີນສົ່ງຜົນໃຫ້ຄຸນະພາບນໍ້າທັງທາງດ້ານກາຍະພາບ ແລະ ເຄມີດ້ອຍລົງ ບໍ່ສາ ມາດໃຊ້ນໍ້າໃນການອຸປະໂພກ ບໍລິໂພກໄດ້

6. ພືດ ແລະ ສັດປ່າມີຈໍານວນ ແລະ ຊະນິດຫລຸດລົງ ປ່າໄມ້ເປັນແຫລ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພືດ ແລະ ສັດປ່າ ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າເປັນການທໍາລາຍແຫ່ລງອາຫານ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຄວາມຫລາກຫລາຍທາງຊີວະພາບ ເຮັດໃຫ້ ພືດ ແລະ ສັດປ່າຫລາຍຊະນິດມີປະລິມານ ລົດລົງຈົນເກືອບສູນພັນ


Post a Comment

0 Comments