ວິທີອະທິບາຍໃຫ້ລູກຟັງວ່າ! ເຂົາເກີດມາໄດ້ແນວໃດ?

ອັນໃດຄືຄວາມຈິງຂອງຊີວິດ: ການອະທິບາຍຄວາມຈິງຂອງຊີວິດຄື ການທີ່ເຮົາອະທິບາຍໃຫ້ລູກຟັງວ່າ ເດັກນ້ອຍເກີດມາຈາກໃສ ແລະ ເກີດມາໄດ້ແນວໃດ?

ເປັນຫຍັງການອະທິບາຍຄວາມຈິງຂອງຊີວິດເປັນເລື່ອງສໍາຄັນ?: ເຮົາຄວນເລີ້ມອະທິບາຍຄວາມຈິງຂອງຊີວິດໃຫ້ລູກຮູ້ຕັ້ງແຕ່ເຂົາຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ແຕ່ບາງຄົນອາດຄິດວ່າເດັກຍັງມີອາຍຸນ້ອຍເກີນໄປ ຫລື ມັນບໍ່ແມ່ນເລື້ອງຈໍາເປັນທີ່ເຂົາຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບເລື້ອງເພດ ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮົາຢາກໃຫ້ເດັກຮຽນຮູ້ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບການຮ່ວມຮັກ ແຕ່ຫມາຍເຖິງເລື້ອງທາງເພດອື່ນໆເຊັ່ນ: ການຮູ້ຈັກກັບຮ່າງກາຍຂອງໂຕເອງ ເພດກົງຂ້າມ ຄວາມສໍາພັນ ແລະ ມາລະຍາດທາງສັງຄົມ ເຊິ່ງການອະທິບາຍເລື້ອງເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ລູກຟັງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເດັກເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຕເອງ ແລະ ໂລກຮອບໆໂຕຂອງເຂົາ


ແລ້ວຈະເລີ່ມແນວໃດດີ: ເດັກມັກຈະຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເລື້ອງເພດຈາກເຮົາ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ ບໍ່ວ່າຈະຜ່ານຄໍາເວົ້າ ຫລື ການສັງເກດ ແລະ ຈາກສິ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າ ຫລື ເຮັດ ນອກຈາກນີ້ເດັກສາມາດຮຽນຮູ້ເລື້ອງເພດໄດ້ຈາກແຫລ່ງຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈາກໂທລະສັບ ວິທະຍຸ ປ້າຍຕາມຖະຫນົນ ໄອແພັດ ຫລື ຈາກຫມູ່ ເຊິ່ງປັນຫາກໍ່ຄື ໃນບາງຄັ້ງເດັກອາດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ ແລະ ສັບສົນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນໃນຖານະຂອງຜູ້ປົກຄອງ ເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງແກ່ລູກ


ເດັກຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບເລື້ອງອັນໃດແດ່: ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ເຂົາອາດຍັງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບເຊັກສ ເຊິ່ງເລື້ອງນີ້ຈະເກັບໄວ້ເວົ້າເມື່ອເຂົາເລີ້ມສົງໄສວ່າເດັກເກີດມາໄດ້ແນວໃດ ເຊິ່ງໃນຊ້ວງກ່ອນທີ່ເດັກຈະເຖິງໄວໄປໂຮງຮຽນ ເຮົາຄວນສອນເຂົາກ່ຽວກັບເລື້ອງດັ່ງນີ້:

- ມີຜູ້ໃຫຍ່ຄົນໃດແດ່ທີ່ເດັກສາມາດເວົ້າກ່ຽວກັບເລື້ອງຂອງຮ່າງກາຍ ການສໍາຜັດ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກ
- ວິທີຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດການກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງໂຕເອງ
- ວິທີທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຢູ່ຮ່ວມກັບຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງລາບລື້ນເຊັ່ນ: ຄອບຄົວ ຫມູ່ ຄົນແປກຫນ້າ
- ຊື່ ແລະ ຫນ້າທີ່ຂອງອະໄວຍະວະທັງຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ
- ສ່ວນໃດຂອງຮ່າງກາຍແດ່ທີ່ເປັນຂອງສະຫງວນ ແລະ ສາມາດເປີດເຜີຍໄດ້
- ພຶດຕິກໍາໃດແດ່ທີ່ຄວນເຮັດໃນທີ່ລັບ ແລະ ທີ່ແຈ້ງ
- ການສໍາພັດຮ່າງກາຍແບບຕ່າງໆ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມ


ເມື່ອໃດທີ່ຄວນເລີ້ມອະທິບາຍຄວາມຈິງຂອງຊີວິດ:

ໂດຍທໍາມະຊາດແລ້ວ ເດັກຈະເລີ້ມຮູ້ສຶກສົງໄສວ່າເກີດມາໄດ້ແນວໃດເມື່ອເຂົາມີອາຍຸປະມານ 3-5 ປີ ພວກເຂົາຈະຖາມຄໍາຖາມນີ້ເພາະຢາກຮູ້ວ່າເຂົາຢູ່ໃສກ່ອນເກີດ ເຊິ່ງມັນກໍ່ຈະເຫມືອນກັບທີ່ລູກມັກຖາມທຸກສິ່ງທີ່ເຂົາສົງໄສ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດຫລາຍກວ່າການສອນຂໍ້ແທ້ຈິງໃຫ້ກັບລູກ ໂດຍເຮັດໃຫ້ເດັກຮູ້ສຶກດີກັບການເປັນເດັກຜູ້ຍິງ ຫລື ຜູ້ຊາຍ ຊາບຊື້ງໄປກັບຮ່າງກາຍຂອງໂຕເອງ ຝຶກຕັດສິນໃຈ ສ້າງ ແລະ ຮັກສາຄວາມສໍາພັນທີ່ດີ ແລະ ສະແດງຄວາມຮັກຢ່າງເຫມາະສົມ ເຊິ່ງໄວຂອງເດັກທີ່ເຫມາະແກ່ການອະທິບາຍຄວາມຈິງຂອງຊີວິດຄື ເມື່ອລູກຢູ່ໃນໄວທີ່ເລີ້ມສົງໄສວ່າເດັກມາຈາກໄສ ແລະ ເກີດມາໄດ້ແນວໃດ ການສອນໃຫ້ເດັກເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຈອງຂອງຊີວິດຕັ້ງແຕ່ເນີ້ນໆ ຖືເປັນເລື້ອງທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນເຮັດ ເພາະຫາກເຂົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈາກຄົນອື່ນ ມັນກໍ່ຈະນໍາໄປສູ່ການເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດໆ ແຖມຍັງສ່ຽງທີ່ເດັກຈະໄປລອງເຮັດສິ່ງທີ່ບໍ່ເຫມາະແກ່ໄວຂອງເຂົາ ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງເປັນຫນ້າທີ່ຂອງພໍ່ແມ່ທີ່ຕ້ອງຄ່ອຍໆສອນລູກນັ້ນເອງ


ຮຽບຮຽງໂດຍ:  ສຸຣິດທິເດດ ບຸດດາວົງ

Post a Comment

0 Comments