ກອງປະຊຸມປະສານງານລະຫວ່າງຊຸມຊົນ ແລະ ອົງການປົກຄອງເມືອງວຽງຄໍາຂ່າວພັດທະນາຊຸມຊົນ
ໂດຍປົກກະຕິໃນແຕ່ລະປີ ໃນຊ່ວງກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍ ພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຜ່ານ ທລຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ຂຶ້ນ.

ໃນວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2019 ຜ່ານມາ ຢູ່ເມືອງວຽງຄໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກໍໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະສານງານລະຫວ່າງຊຸມຊົນ ແລະ ອົງການປົກຄອງເມືອງ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ແທ້ ເພັດຕະຄອນ, ຮອງເລຂາພັກເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງເມືອງວຽງຄໍາ ແລະ ທ່ານ ສີສະຫວັດ ເກີດກອງ, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານ ທລຍ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ, ຕົວແທນຊຸມຊົນ ແລະ ພະນັກງານກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ທັງໝົດ 39 ທ່ານ, ຍິງ 15 ທ່ານ.
ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງສິ່ງກໍ່ສ້າງ, ການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນ, ຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຂອງທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານງົບປະມານໂຄງການຍ່ອຍດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ ໂດຍຊຸມຊົນ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງຮັບຟັງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕ່າງໆຈາກຊຸມຊົນທີ່ສະເໜີຫາອົງການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ທລຍ ເພື່ອລົງໄປຊ່ວຍແກ້ໄຂ ຫຼື ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ ການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ສິ່ງກໍ່ສ້າງ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍ.

Post a Comment

0 Comments