11 ອັນດັບປະເທດທີ່ມີລະບົບການສຶກສາດີທີ່ສຸດໃນໂລກ


ອັນດັບທີ 11 ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ: ປະເທດຍີ່ປຸ່ນຖືກຈັດໃຫ້ເປັນປະເທດທີ່ມີລະບົບການສຶກສາດີມາໂດຍຕະຫລອດ ທັງທາງດ້ານການອ່ານອອກຂຽນໄດ້ ວິທະຍາສາດ ແລະ ຄະນິດສາດ ພາຍໃຕ້ກຸ່ມອົງກອນເພື່ອຄວາມຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ (OECD) ກ່ອນທີ່ ຈະເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ ນັກຮຽນທຸກຄົນຈະຕ້ອງຮຽນຈົບລະດັບປະຖົມ 6 ປີ ແລະ ອີກ 6 ປີ ໃນລະດັບມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນ ປາຍ ໂດຍນັກຮຽນທຸກຄົນຈະບໍ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຮຽນໃນລະດັບມັດທະຍົມ ແຕ່ຈາກຜົນການສຶກສາປາກົດວ່າ ນັກຮຽນເກືອບ 98%ກໍ່ເລືອກທີ່ຈະຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບມັດທະຍົມ

ອັນທີ 10 ປະເທດບາເບໂດສ: ລັດຖະບານບາເບໂດສທຸ້ມເງິນໃຫ້ກັບລະບົບການສຶກສາເປັນຈໍານວນຫລາຍ ເຊິ່ງຈາກສະຖິຕິແລ້ວຖືເປັນຫນຶ່ງໃນປະເທດທີ່ທຸ້ມເງິນໃຫ້ລະບົບການສຶກສາສູງສຸດເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ ໂດຍນັກຮຽນຈະຮຽນໃນລະດັບປະຖົມຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 4 ປີ ເຖິງ 11 ປີ ແລະ ລະດັບມັດທະຍົມອາຍ 11 ປີ ຈົນເຖິງ 18 ປີ ເຊິ່ງໂຮງຮຽນໃນປະເທດບາເບໂດສນັ້ນສ່ວນໃຫ່ຍແລ້ວຈະເປັນໂຮງຮຽນຂອງລັດຖະ ບານ

ອັນດັບທີ 9 ປະເທດນີວຊີແລນ: ການສຶກສາລະດັບປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມໃນປະເທດນີວຊີແລນນັ້ນຈະເລີ່ມອາຍຸ 5 ປີ ໄປຈົນເຖິງ 19 ປີ ແລະ ຊ່ວງອາຍຸທີ່ບັງຄັບຮຽນຈະຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 6 ປີ ເຖິງ 16 ປີ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມໃນປະເທດນີວຊີແລນຈະມີຢູ່ 3 ປະເພດດ້ວຍກັນ ປະມານ 85% ຂອງນັກຮຽນທັງຫມົດຈະຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນລັດຖະບານ 12%ຈະຮຽນໂຮງຮຽນເຄິ່ງລັດຖະບານ ( ໂຮງຮຽນເອກະຊົນທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫລືອຈາກທາງລັດ ) ແລະ ອີກ 3%ທີ່ເຫລືອຈະຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ

ອັນດັບທີ 8 ປະເທດເອສໂຕເນຍ: ຈາກສະຖິຕິໃນປີ 2558 ຊີ້ວ່າ 4%ຂອງGDPພາຍໃນປະເທດຂອງເອສໂຕເນຍນັ້ນໄດ້ລົງທຶນໄປກັບລະບົບການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະບັນຍັດການສຶກສາຂອງປະເທດເອດໂຕເນຍລະບຸວ່າເປົ້າຫມາຍຂອງການສຶກສາໄວ້ວ່າ ໃຫ້ສະຫນັບສະຫນູນການສ້າງເງື່ອນໄຂອັນເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການພັດທະນາບຸກຄະລິກທະພາບເພື່ອພັດທະນາຄອບຄົວ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາ ເສດຖະກິດ ການເມືອງການປົກຄອງ ແລະ ຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ໃນເອສໂຕໃນເອສໂຕເນຍ ລວມທັງເພື່ອສອນ ຄຸນຄ່າ ແລ້ວຊີວິດໃນໂລກໂຊຊຽວ ລວທທັງຫມູ່ສອນຄຸນຄ່າການເປັນພົນລະເມືອງທີ່ດີ ແລະ ປູກຝັງການຮຽນຮູ້ຕະຫລອດຊີວິດໃຫ້ກັບຄົນທົ່ວປະເທດ

ອັນດັບທີ 7 ປະເທດໄອແລນ: ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສ່ວນໃຫຍ່ໃນປະເທດໄອແລນເປັນໂຮງຮຽນທີ່ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານໂດຍເອກະຊົນ ແຕ່ລັດເປັນຜູ້ອອກເງິນໃຫ້ ນອກຈາກນີ້ກໍ່ຍັງມີໂຮງຮຽນລັດຖະບານ ແລະ ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ມີລາຍງານວ່າເງິນທີ່ໃຊ້ລົງທຶນກັບລະບົບການສຶກສາຂອງປະເທດໄອແລນໄດ້ລົດລົງເຖິງ 15%ອັນເນື່ອງມາຈາກວິກິດການທາງການເງິນຊ່ວງປີ 2551 ເຖິງ 2556 ເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ລະບົບການສຶກສາຂອງປະເທດໄດ້ໃນອະນາຄົດ

ອັນດັບທີ 6 ປະເທດກາຕ້າ: ໃນປີ 2555 ມີລາຍງານຈາກສໍານັກງານຂ່າວ BBCວ່າປະເທດທີ່ເປັນແຫລ່ງຜະລິດນໍ້າມັນລາຍໃຫ່ຍຢ່າງກາຕ້າ ກໍາລັງລົງທຶນເມັດເງິນໃນລະບົບການສຶກສາຂອງປະເທດຫລາຍຂື້ນ ຊ່ວຍສະຫນັບສະຫນູນໂປຮເຈັກຕ່າງໆ ຫລວງຫລາຍຕັ້ງແຕ່ສາ ມັນຊົນ ລະດັບຮາກຫຍ້າໄປຈົນເຖິງງານວິໃຈຊີ້ນໃຫຍ່ໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ປະເທດກາຕ້າໄດ້ທຸ້ມເງິນຈໍານວນມະຫາສານພັດທະນາມາດຕະຖານການສຶກສາຂອງປະເທດ ໂດຍໂຮງຮຽນລັດຖະບານຈະມີໂຄງການຮຽນຟຮີສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີສັນຊາດກາຕ້າ ແລະ ນັກຮຽນຕ່າງຊາດສ່ວນໃຫ່ຍກໍ່ຈະຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ

ອັນດັບທີ 5 ປະເທດເນເທີແລນ: ງານວິໃຈຂອງ Unicef ໃນປີ 2556 ລະບຸວ່າເດັກຊາວເນເທີແລນເປັນເດັກທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດໃນໂລກ ເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງລະບົບການສຶກສາທີ່ກໍາລັງຫມຸ້ງຫນ້ານໍາປະເທດອື່ນໆໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ໂຮງຮຽນສ່ວນໃຫ່ຍຈະບໍ່ສັ່ງວຽກບ້ານຫລາຍຈົນກວ່ານັກຮຽນຈະຂື້ນລະດັບມັດທະຍົມ ເຊິ່ງຈະບໍ່ສ້າງຄວາມກົດດັນ ແລະ ຄວາມວັງວົນໃຫ້ແກ່ຮັກຮຽນ ໂຮງຮຽນຈະແບ່ງເປັນໂຮງຮຽນສາດສະຫນາ ໂຮງຮຽນລັດຖະບານ ແລະ ສ່ວນຫນ້ອຍທີ່ເປັນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ

ອັນດັບທີ 4 ປະເທດສິງກະໂປ: ປະເທດສິງກະໂປເຮັດຄະແນນໄດ້ສູງຫລາຍໃນການສອບເສັງPISA ເຊິ່ງເປັນການສອບທີ່ມີເປົ້າຫມາຍເພື່ອວັດຜົນສະມາທິທາງການສຶກສາ ແລະ ປຽນທຽບກັບປະເທດອື່ນໆທົ່ວໂລກ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມລະບົບການສຶກສາຂອງທີ່ນີ້ກໍ່ຖືວ່າສ້າງຄວາມກົດດັນ ແລະ ຄວາມຄຽດໃຫ້ກັບເດັກອາຍຸນ້ອຍໆເປັນຢ່າງຫລາຍເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້

ອັນດັບທີ 3 ປະເທດເບວຢ້ຽມ: ໃນປະເທດເບວຢ້ຽມຈະມີການແບ່ງປະເພດຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາອອກເປັນ 4 ປະເພດດ້ວຍກັນໄດ້ແກ່: ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມທົ່ວໄປ ໂຮງຮຽນເທັກນິກ ໂຮງຮຽນອາຊີວະ ແລະ ສະຖາບັນສິນລະປະ ໂດຍທາງໂຄງການ Fulbrightຈາກປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາທີ່ໄດ້ຈັດນັກຮຽນແລກປ່ຽນລະຫວ່າງປະເທດເບວຢ້ຽມ ແລະ ລຸກຊໍາບວກກ່າວວ່າ ການສຶກສາເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫລາຍ ແລະ ປະເທດເບວຢ້ຽມກໍ່ໄດ້ເລັງເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນນີ້ ໂດຍງົບປະມານແຜ່ນດິນຈະຖືກນໍາໄປທຸ້ມໃຫ້ກັບການສຶກສາຫລາຍທີ່ສຸດ ໂຮງຮຽນຈະມີໃຫ້ເລືອກ ທັງໂຮງຮຽນລັດຖະບານ ແລະ ເອກະຊົນ ສໍາລັບເດັກຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 4 ປີ ໄປຈົນເຖິງ 18 ປີ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ ຫລື ອາດຈະເສຍພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ

ອັນດັບທີ 2 ສະຫວິດເຊີແລນ: ມີນັກຮຽນພຽງ 5%ເທົ່ານັ້ນທີ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນເອກະຊົນໃນຊະຫວິດເຊີແລນ ໂດຍໂຮງຮຽນຈະສອນໃນພາສາທີ່ຕ່າງກັນໄປຂື້ນຢູ່ກັບຖິ່ນບ່ອນຢູ່ ເຊິ່ງພາສາເຢຍລະມັນ, ຝຮັ່ງ ແລະ ອິດຕາລີ ຈະເປັນພາສາທີ່ໃຊ້ສອນຫລາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຕັ້ງແຕ່ລະດັບມັດທະຍົມເປັນຕົ້ນໄປ ພວກເດັກນ້ອຍ ຈະຖືກແບ່ງໃຫ້ຮຽນຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຖະຫນັດທີ່ພວກເຂົາມີ

ອັນດັບທີ 1 ປະເທດຟິນແລນ: ປະເທດຟິນແລນເປັນປະເທດທີ່ຂື້ນຊື່ວ່າມີລະບົບການສຶກສາທີ່ດີມາໂດຍຕະຫລອດ ແລະ ຕິດອັນດັບໂລກໃນທຸກໆຄັ້ງ ນອກຈາກນີ້ຍັງຊື່ສຽງໃນດ້ານການຮຽນການສອນທີ່ບໍ່ແບ່ງຄວາມສາມາດ ໂດຍຮັກຮຽນທຸກຄົນຈະຖືກສອນຄືກັນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງເດັກທີ່ເກັ່ງ ແລະ ບໍ່ເກັ່ງມີຫນ້ອຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ເຊິ່ງໂຮງຮຽນໃນຟິນແລນຈະໃຫ້ວຽກບ້ານຫນ້ອຍຫລາຍ ອີກທັງຍັງມີການສອບເສັງບໍ່ຄ່ອຍຫລາຍ

Post a Comment

0 Comments