ໄຊຍະບູລີ ທົບທວນ ວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ


ໄຊຍະບູລີ: ກອງປະຊຸມທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໄລຍະຜ່ານມາ ໃນຂັ້ນສູນກາງຂະແໜງການແຂວງ ແລະ ລົງເຮັດວຽກຢູ່ ຂັ້ນເມືອງ ບ້ານ ໂຮງຮຽນ ແລະ ຕົວແທນເດັກ ຂອງແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ກຳນົດທິດທາງແຜນວຽກໄລຍະ 2021-2025 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 17-19 ຕຸລາ 2019 ທີແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົາຮ່ວມຈາກບັນດາພາກສ່ວນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງຍຸຕີທຳ, ກະຊວງໄປສະນີ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນ 8 ແຂວງຄື ແຂວງຜົ່ງສາລີ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ບໍ່ແກ້ວ, ໄຊຍະບູລີ, ສະຫວັນ, ສາລະວັນ, ອັດຕະປື ແລະ ພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງ.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນ ໃນວຽກການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ຢູ່ໃນຄອບຄົວ ໂຮງຮຽນ, ຊຸມຊົນ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ການບໍລິການຂອງຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ ຫນ່ວຍແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ ລວມໄປເຖິງການໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອເດັກ, ລະບົບຍຸຕິທຳສຳຫລັບເດັກ, ການນຳໃຊ້ຊື່ອອນລາຍທ່ີປອດໄພ, ການຫລີ້ນເກມທີ່ເຫມະສົມ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ, ບັນດາຂໍ້ສະເຫນີແນະ ຂອງ ສປຊ ໃນວຽກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ.

Post a Comment

0 Comments