ສໍາເລັດ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MoU) ໂຄງການ CarBi ໄລຍະ 2, ລະຫວ່າງ ກົມປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການ WWF-Laos
29 ຕຸລາ 2019 ທີ່ ໂຮງແຮມເອລາວັນ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ມີການລົງນາມ MoU ເພື່ອລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງການ ຫຼຸດຜ່ອນການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ສູນເສຍເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ຕາມແລວຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ພາກກາງ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ ແຂວງສາລະວັນ ແລະແຂວງເຊກອງ” ໄລຍະ 2 (CarBi 2).

ລົງນາມ MoU ໂດຍ ທ່ານ ສັງທອງ ສຸທໍາມະໂກດ ຮອງຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ແລະ ທ່ານ ສົມພອນ ບົວສະຫວັນ ຫົວໜ້າ ອົງການກອງທຶນອະນຸຮັກທໍາມະຊາດໂລກ ປະຈໍາ ລາວ (WWF-Laos) ໂດຍມີແຂກຈາກຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ແລະເມືອງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼາຍກ່ວາ 50 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງລວມຂອງໂຄງການ CarBi 2 ແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນການປົກປັກຮັກສາ, ຟື້ນຟູ, ການນຳໃຊ້ແບບຍືນຍົງ ແລະການອະນຸຮັກຊີວະນາໆພັນ ໃນເຂດສາຍພູຫຼວງ ໂດຍການນຳໃຊ້ຮູບແບບການອະນຸຮັກທີ່ທັນສະໄໝ ເຊິ່ງຈະເປັນການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ໂດຍສະເພາະທາງດ້ານປ່າໄມ້ ແລະສັດປ່າ.

ກິດຈະກໍາຫຼັກຂອງໂຄງການ ທີ່ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເຊຊັບ ກວມເອົາເມືອງກະລຶມ ແຂວງເຊກອງ, ເມືອງສະໝ້ວຍ ແລະເມືອງຕະໂອ້ຍ ແຂວງສາລະວັນ, ລວມມີ 4 ໜ້າວຽກຫຼັກ ດັ່ງລູ່ມນີ້; ໃນໄລຍະເວລາໂຄງການແມ່ນເລີ່ມແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນ MoU ຈົນຮອດ ທ້າຍປີ 2025.

1. ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ ແລະປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະຊີວະນາໆພັນໃນເຂດປ່າສະຫງວນເຊຊັບໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ;
2. ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານຫຼັກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນໃນການຄ້າຂາຍໄມ້ ແລະ ສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ລວມມີ ສົນທິສັນຍາ CITES ແລະ ແຜນງານ FLEGT;
3. ເພີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ຍືນຍົງ;
4. ພັດທະນາກົນໄກການເງິນແບບຍືນຍົງ ແລະ ນຳສະເໜີຕໍ່ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອພິຈາລະນາ.

ຄູ່ຮ່ວມງານຫຼັກຂອງໂຄງການປະກອບມີ: ກົມປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້), ອົງການ WWF-Laos, ພະແນກຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ (ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ).

ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈໍານວນ 3,309,877 ເອີໂຣ ໃນການຈັດຈັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈາກ ທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາເຢຍລະມັນ KFW, ອົງການ WWF ເຢຍລະມັນ, ສຳນັກງານເພື່ອການຮ່ວມມືພັດທະນາສາກົນ ສະວີເດນ, ອົງການ WWF ສະວີເດນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຟິນແລນ ແລະ ອົງການ WWF ຟິນແລນ.

Post a Comment

0 Comments