ລ້ຽງສັດຂາຍ ເປັນສິນຄ້າ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 200 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີ


ສະຫາຍ ທອງສະຫວັດ ຊົງ ລາຍງານກ່ຽວກັບການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງຕົນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກເມືອງງາ ຄັ້ງທີ XI ໃນວັນທີ 12 ທັນວານີ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ  ປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ ບ້ານຫ້ວຍສະຫຼາກ, ເມືອງງາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ.   ພາຍໃນຄອບຄົວມີສະມາຊິກທັງໝົດ 12 ຄົນ, ຍິງ 5 ຄົນ, ແຮງງານຕົ້ນຕໍ່ 2 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ. ອາຊີບຕົ້ນຕໍແມ່ນໄດ້ຍຶດຖືເອົາກິດຈະກຳລ້ຽງງົວ. ນອກນີ້ ຍັງໄດ້ລ້ຽງແບ້, ໝູ, ເຮັດສວນສາລີ, ສວນປູກເຂົ້າ ແລະ ສວນຢ່າງພາລາ ເປັນອາຊີບສຳຮອງ.    ພາຍຫລັງສ້າງຄອບຄົວໃນປີ  2007 ຈາກນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ, ຄອບຄົວແມ່ນຍຶດຖືການຖ່າງປ່າເຮັດໄຮເປັນອາຊີບຕົ້ນຕໍ່ ແລະ ລ້ຽງສັດເປັນອາຊີບສຳຮອງ. ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວຕອນນັ້ນເຫັນວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂາດເຂິນ ລາຍຮັບເກັບໄດ້ໜ້ອຍບໍ່ສາມາດກຸ້ມກິນ ເນື່ອງຈາກມີລາຍຮັບຫນ້ອຍ ແຕ່ສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວພັດຫລາຍ.  ເມືອພັກ-ລັດໄດ້ມີແນວທາງນະໂຍບາຍຕໍ່ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນ ສອງຜົວ-ເມຍຈິ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນ ແລະ ຕົກລົງຫັນມາລ້ຽງສັດໃຫ່ຍໂດຍສະເພາະແມ່ນງົວເປັນອາຊີບຕົ້ນຕໍ່ເພື່ອຂາຍອອກເປັນສິນຄ້າ.    ໃນເບື່ອງຕົ້ນຄອບຄົວມີງົວພຽງ 19 ໂຕ ແລະ ລ້ຽງງົວແບບທຳມະຊາດຕາມເປັນ ຕາມເກີດ ເຫັນວ່າບໍ່ສາມາດສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການ ຂອງຕະຫຼາດໄດ້. 

ມາຮອດປີ 2014 ຈິ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈສູຊົນປູກຫຍ້າໄດ້ 08 ເຮັກຕາ ເພື່ອລ້ຽງງົວ ຈົນມາຮອດປີ 2019 ຈິ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍເນື້ອທີປູກຫຍ້າໄດ້ຈຳນວນ 12 ເຮັກຕາ ເຮັດໃຫ້ການລ້ຽງງົວສະດວກຂຶ້ນ, ປະຈຸບັນ ຄອບຄົວຂອງສະຫາຍ ທອງສະຫວັດ ຊົງ ມີງົວທັງຫມົດ 78 ໂຕ, ນອກຈາກການລ້ຽງງົວແລ້ວຍັງໄດ້ລ້ຽງແບ້, ໝູ, ສວນປູກເຂົ້າ, ປູກສາລີ ແລະ ຢາງພາລາຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງມີລາຍຮັບເຂົ້າໃນຄອບປະມານ 213,000,000 ກີບຕໍ່ປີ, ສະເລ່ຍລາຍຮັບໃສ່ຫົວຄົນໃນຄອບຄົວໄດ້ 17,750,000 ກີບຄົນ/ປີ.      ມາຮອດປະຈຸບັນ ຄອບຄົວສະຫາຍທອງສະຫວັດ ຊົງ ໄດ້ມີພຶ້ນຖານເສດຖະກິດດີຂຶ້ນກວ່າແຕ່ກ່ອນສາມາດຕັ້ງເຮືອນຖາວອນໄດ້1ຫຼັງ, ຊື້ລົດໃຫ່ຍໄດ້1ຄັນ, ລົດຊິງ1ຄັນ, ລົດຈັກ2ຄັນ, ມີອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຄອບຄົວ, ມີເງີນປິນປົວສຸຂະພາບ ແລະ ມີເງີນຊຸກຍູ້ລູກຫຼານໄດ້ເຂົາໂຮງຮຽນທຸກຄົນ.

    ສະຫາຍທອງສະຫວັດ ຊົງ ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ ຖ້າທຽບກັຍຄວາຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມແລ້ວ ເຫັນວ່າກິດຈະກຳຂອງຕົນເອງແມ່ນຍັງອ່ອນນ້ອຍ, ການສ້າງລາຍຮັບຍັງບໍ່ທັນສູງ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ພື້ນຖານຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ເຕັກນິກທາງດ້ານວິຊາການຍັງຕຳ່, ທຶນຮອນບໍ່ພຽງພໍ, ມີບາງໄລຍະບໍ່ສາມາດສະໜອງງົວໃຫ້ແກ່ທ້ອງຕະຫຼາດໄດ້, ສະນັ້ນ ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າຈະພະຍາຍາມບຸກບຶນຂະຫຍາຍກິດຈະການອອກຕືມ,ຈະພະຍາຍາມຊອກຮູ້ຮຳຮຽນທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການໃຫ້ແນ່ນອນ, ຈາກນັ້ນຍັງຈະສ້າງກິດຈະກຳການລ້ຽງແບ້, ໝູເສີມຕື່ມອິກເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

CR: ສະຖານີໂທລະພາບ ວິທະຍຸ ແຂວງອຸດົມໄຊ

Post a Comment

0 Comments