5 ປີຕໍ່ຫນ້າ ແຂວງເຊກອງ ວາງຄາດຫມາຍແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 25%ຂ່າວ: ພຸດທະສອນ

    ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຕາມດຳລັດ 348/ລບ ຈຶ່ງດ້ກຳນົດຄາດຫມາຍສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາຄົນທຸກຍາກໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າກວ່າ 25%ຂອງຈຊານວນປະຊາກອນທັງຫມົດ ແລະລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 23%, ບ້ານທຸກຍາກບໍ່ເກີນ 27,92%ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງຫມົດ, ເມືອງທຸກຍາກບໍ່ເກີນ 1 ເມືອງ, ສູ້ຊົນສ້າງບ້ານພັດທະນາຕາມ 4 ເນື້ອໃນ 4 ຄາດຫມາຍໃຫ້ໄດ້ຫລາຍກວ່າ 49,75%ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງຫມົດ ແລະສ້າງບ້ານໃຫຍ່ເປັນໃຈກາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ວັດທະນະທໍາສັງຄົມຢູ່ເຂດຈຸດສຸມ ແລະເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ແລະສ້າງເມືອວພັດທະນາໃຫໍ້າດ້ 50%ຂອງຈໍານວນເມືອງທັງຫມົດ.


       ທ່ານ ນ.ສໍາລານ ອິນທະວົງສອນ ຫົວໜ້າຂະແໜງພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະສະຫະກອນ ລາຍງານວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຂວງຂອງພວກເຮົາມີເງື່ອນໄຂຫລຸດຜ່ອນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ແລະມີພື້ນຖານເພື່ອນໍາເອົາປະເທດຊາດກ້າວຂຶ້ນຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສະຫະກຳ ແລະທັນສະໄຫມສັງຄົມນິຍົມ ແລະຮັບປະກັນເປົ້າຫມາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ ( MDG1) ແລະເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (SDG), ຕ້ອງສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຊິ້ນເຊີງ ດ້ວຍມາດຕະຖານການສົ່ງເສີມຜະລິດເປັນສິນຄ້າສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະພັດທະນາຊົນນະບົດເຊັ່ນ: ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ປັບປຸງ, ກໍ່ສ້າງ ແລະຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພື້ນພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກຮັບໃຊ້ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຊົນລະປະທານ, ເຫມືອງຝາຍ, ສູນບໍລິການເຕັກນິກກະສິກຳລົງສູ່ບັນດາເມືອງ ແລະຈຸດສຸມຕ່າງໆ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງການຮັບຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກ-ວິຊາການດ້ານການປູກ-ການລ້ຽງ, ສະຫນອງແນວພັນພືດ, ສັດ ແລະຢາປາບສັດຕູພືດ, ຢາປິ່ນປົວພະຍາດຕ່າງໆ ແລະນໍາພາປະຊາຊົນເຮັດຕົວຈິງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຢູ່ຊົນນະບົດໃຫ້ເປັນຂະບວນການຢ່າງແຂງແຮງ ແລະແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ; ຂະຫຍາຍລະບົບການບໍລິການສິນເຊື່ອຊົນນະບົດເຊັ່ນ: ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ, ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ, ກຖ່ມທ້ອນເງິນ, ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະອື່ນໆໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກໄດ້ດຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນດອກເບ້ຍຕໍ່າຫລາຍຂຶ້ນ ແລພສາມາດກູ້ຢືມເຂົ້າໃສ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.


     ນອກນີ້ ຍັງສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມເສດຖະກິດຮ່ວມມື ຫລື ສະຫະກອນກຸ່ມການຜະລິດ, ກຸ່ມບໍລິສັດຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ແຂງແຮງ, ທົ່ວເຖິງ ແລະຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມພາກສ່ວນທຸລະກິດຕ່າງໆລົງສູ່ຊົນນະບົດ ໂດຍສະເພາະເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກດ້ວຍນະໂຍບາຍ ແລະມາດຕະການສົ່ງເສີມເປັນພິເສດ ຕໍ່ຜູ້ປະກອບການທີ່ໄປລົງທຶນເຮັດການປະກອບການປຸງແຕ່ງ ແປຮູບຜົນຜະລິດຂອງປະຊາຊົນຢູ່ກັບທີ່ ແລະເຮັດໜ້າທີ່ຜູກພັນສອງສົ້ນກັບກຸ່ມການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ ຕ້ອງສ້າງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ພ້ອມກັນນີ້ກໍຕ້ອງຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມຍັນດາຕົວແບບການຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງ ແລະສ້າງໃຫ້ໄດ້ໜຶ່ງເມືອງ ໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອເປັນບ່ອນສາທິດ ແລະຖ່າຍທອດບົດຮຽນ; ສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຊົນນະບົດ ລົງສູ່ບັນດາຈຸດສຸມ ແລະບ້ານໃຫຍ່ຕ່າງໆ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ.

Post a Comment

0 Comments