ທະ​ນະ​ຄານ​ໂລກ​ອະ​ນຸ​ມັດ ທຶນ​ກູ້ຢືມເພີ່ມເຕີມ 50 ລ້ານໂດລາ ສໍາລັບການຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດ ​ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ


ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, 13 ທັນ​ວາ 2019, ສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ອະນຸມັດການສະໜອງທຶນເພີ່ມ ຈໍານວນ 50 ລ້ານໂດລາ ສໍາລັບໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງໄພພິບັດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃໃຕ້ ໃນ ສປປ ລາວ. ແລະ ໂຄງການຂະແໜງ ການຂົວທາງ ໄລຍະ II.
ການສະໜອງທຶນກູ້ຢືມເພີ່ມ ດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງວ່າງທາງການເງິນ ສໍາລັບການຟື້ນ​ຟູ ຫຼັງໄພນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນຫຼາຍໆ ບອ່ນໃນປີ 2018, ໂດຍແນ​ໃສ່ການລົງທຶນ ໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງ​ໄພ​ພິ​ບັດນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ຂະແໜງການຂົວທາງ, ຊຶ່ງກວມ ເອົາປະ​ມານ 75 ເປີເຊັນ ຂອງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສູນເສຍທັງໝົດ.
ເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງທຶນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງໄພພິບັດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ພວມດຳເນີນການຢູ່ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໄພນໍ້າຖ້ວມ ໃນເຂດເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ແລະ ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງລັດຖະບານ ໃນການສະໜອງການບໍລິການດ້ານອຸທົກກະສາດ ແລະ ການຮັບ​ມື​ກັ​ບໄພພິບັດ. ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງຈະຊ່ວຍຟື້ນ ຟູເຂດຕາຝັ່ງເຈື່ອນຝາຍກັ້ນນໍ້າ ແລະ ການປັບປຸງຄອງລະບາຍນໍ້າແລະ ສົ່ງເສີມການວາງແຜນ ທີ່ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນດ້ານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການ​ກຽມ​ພ້ອມດ້ານໄພພິບັດ ໃນສາມແຂວງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ດ້ານໄພນໍ້າຖ້ວມ ຄື: ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ບໍລິຄໍາໄຊ.
ສ່ວນອີກເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງທຶນດັ່ງກ່າວ ຈະສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການຂະແໜງການຂົວທາງ ໄຍລະ II ທີ່ພວມດໍາເນີນການ​ຢູ່ ເພື່ອການ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ລວມທັງ ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກທີ 13 ໃຕ້ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຕ້ານ ທານຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາການດຂອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານເສັ້ນທາງ. ການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນລວມທັງການປັບປຸງການອອກ ແບບເສັ້ນທາງ ເຊັ່ນ: ການຍົກລະດັບໜ້າທາງໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ໃນເຂດທີ່ສ່ຽງຕໍ່ນໍ້າຖ້ວມການປັງປຸງລະບົບລະບາຍນໍ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກ ນິວິຊາການ ຊີວະ-ວິຊະວະກໍາ ເພື່ອປົກປ້ອງເສັ້ນທາງທີ່ລາດຊັນ ເພື່ອກັນດິນເຈື່ອນ ແລະ ຂີ້ຕົມເຈື່ອນ.

ໃນປີ 2018, ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເປັນມູນຄ່າທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນຮອບທົດສະວັດ, ຊຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງ ຕໍ່ຊີວິດປະຊາຊົນ ແລະ ເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ນີໂກລາ ປອນຕາຣາ (Nicola Pontara), ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ທຶ​ນກູ້ຢືມເພີ່ມເຕີມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນແນໃສ່ການສ້າງ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ,​ ລວມທັງ ການປົກປ້ອງເສັ້ນທາງ ແລະ ເຂດຕະຝັ່ງຊຶ່ງຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງປະຊາຊົນ ແລະ ຊັບສິນ ໃນບັນດາແຂວງ ທີ່ມີຄວາມ​ສ່ຽງສູງຕໍ່ໄພນ້ຳຖ້ວມ

ພາຍຸລະດູຮ້ອນສອງລູກ ແລະ ສັນເຂື່ອນແຕກ ຢູ່ທີ່ແຂວງ ອັດຕະປື ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວ​ມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນລະຫວ່າງ ເດືອນ ກໍລະກົດ ຫາກັນຍາ ປີ 2018, ຊຶ່ງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃນຫຼາຍເຂດ ຂອງປະເທດ. ຜົນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດ ​ມີມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ​ປະມານ 371.5 ລ້ານ ໂດລາເທົ່າກັບ 2.1 %(ເປີເຊັນ) ຂອງ ມູນ​ຄ່າ GDP ປີ 2018 ແລະ ເທົ່າ​ກັບ 10.2 %(ເປີເຊັນ) ຂອງງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2018. ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຟື້ນຟູ ແມ່ນ 520 ລ້ານໂດລາຊຶ່ງຂະແໜງ ທີ່ຖືກກະະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນຂະ​ແໜງການ ຂົວທາງ,​ກະສິກໍາ ແລະ ​ທາງ​ນ້ຳ. 
ການສະ​ໜອງ​ທຶ​ນ​ກູ້​ຢືມ​ເພີ່ມ​ຂອງທະນານຄານໂລກ ແມ່ນມາຈາກສະມາຄົມເພື່ອການພັດທະນາສາກົນ (IDA), ຊື່ງແມ່ນທຶນສໍາລັບປະ​ເທດທຸກຍາກ ທີ່ສຸດ ຂອງທະນາຄານໂລກ ໂດຍການສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ທຶນກູ້ຢືມໃນອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າ ​ແລະ ບໍ່​ມີ ດອກເບ້ຍ ສໍາລັບໂຄງການ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ທີ່ກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ຫຼັກຖານທົ່ວໂລກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ທຸກຍາກແມ່ນມີທ່າອຽງຈະເປັນຜູ້ມີພາລະແບກຫາບ ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ຍ້ອນພວກ​ເຂົາສ່ວນໃຫ່ຍ ມີຄວາມກຽມພ້ອມໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະມີຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການເງິນທີ່ຈໍາກັດ ໃນການຮັບມື ກັ​ບ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ນີ້ .

Post a Comment

0 Comments