ລາວ ກູ້ເງິນ ເອດີບີ 140 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອປະຕິບັດ 3 ໂຄງການສໍາຄັນ
ການສະໜອງເງິນກູ້ຂອງ ເອດີບີ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານສປປ ລາວ, ເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງໄປຄຽງຄູ່ກັບການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານສປປ ລາວ, ຊຶ່ງໃນປີ 2018 ເອດີບີ ສະໜອງທຶນລວມທັງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ເງິນກູ້ທັງ ໝົດ 21,6 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.


ສຳລັບໂຄງການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ ຈໍານວນ 45 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດທີ່ເອດີບີສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ແຜນງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ, ຊ່ວຍລັດຖະບານປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນພາກລັດ, ການຄຸ້ມຄອງປັບປຸງດ້ານພາສີ, ປັບປຸງການວາງແຜນງົບປະມານ ແລະ ການເງິນໄລຍະກາງ, ການສົ່ງເສີມການປົກຄອງ, ສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທາງດ້ານການເງິນ. ທັງໝົດນີ້, ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການສະໜັບສະໜູນຂອງເອດີບີໃນການປັບປຸງໃນໄລຍະຍາວທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ.

ສຳລັບໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງສຶກສາຈຳນວນ 50 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເປັນການພັດທະນາຂະແໜງ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ຊ່ວຍຍົກລະດັບອັດຕາເຂົ້າຮຽນ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາໃນຂັ້ນມັດທະຍົມ, ຂັ້ນປະຖົມໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ, ເພື່ອທີ່ຈະຍົກລະດັບການຈ້າງງານຂອງໄວໜຸ່ມ, ເພື່ອທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນມັດທະຍົມບົນພື້ນຖານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ສະເພາະທີ່ ຕ້ອງການໃນຕະຫຼາດແຮງງານຕ້ອງການຕົວຈິງໃນປັດຈຸບັນ.

ການສະໜອງເງິນກູ້ຈຳນວນ 3 ໂຄງການລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 140 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໃຫ້ລັດຖະບານສປປ ລາວ, ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງໄປຄຽງຄູ່ກັບການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງກະສິກຳຈຳນວນ 45 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບຊົນລະ ປະທານ, ເສັ້ນທາງໃນຊົນນະບົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂດ້ານໂພຊະນາການ, ເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດກະສິກຳ, ຊ່ວຍໃຫ້ມີລາຍຮັບເພີ່ມ,ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນ 4 ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວເຊັ່ນ: ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງຊຽງຂວາງ.


ໃນວັນທີ 30 ຕຸລາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຫຼື ເອດີບີ ໄດ້ລົງນາມສັນຍາປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈໍານວນ 3 ໂຄງການລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 140 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເພື່ອພັດທະນາຂະແໜງກະສິກໍາ, ຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ.

ຕາງໜ້າລັດຖະບານສປປ ລາວໂດຍທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນກັບທ່ານ ຢາຊູຊິ ເນກິຊິ ຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ປະຈຳສປປ ລາວ, ມີທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ຮອງເຈົ້າແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ພ້ອມດ້ວຍຄະກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

Post a Comment

0 Comments