ທລຍ ສະຫຼຸບ ແລະ ປະເມີນ ວຽກງານ ຊຈສ ຢູ່ 4 ແຂວງພາກໃຕ້
ການຖ່າຍຊະຊາຍ ເປັນສາຍເຫດຕົ້ນຕໍ ຂອງການເກີດພະຍາດຕິດແປດຈາກຄົນສູ່ຄົນ. ບັນຫາການຖ່າຍຊະຊາຍນີ້ ແມ່ນຍັງມີຫຼາຍ ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ກໍ່ຄືໃນຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກ. ໝາຍຄວາມວ່າ ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກຂອງເຂົາເຈົ້າເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມ ເພາະເວລາເຈັບເປັນແລ້ວກໍບໍ່ສາມາດໄປຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ສຸກສາລາ ຫຼື ໂຮງໝໍ. ໂດຍເຫັນຄວາມສໍາຄັນຄືແນວນັ້ນ  ທລຍ ຈຶ່ງໄດ້ຮ່ວມກັບສູນນໍໍ້າສະອາດ ແລະ  ທະນາຄານໂລກ ຮ່ວມເຮັດທົດລອງ ໃຫ້ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການດ້ານສຸຂະອະນາໄມ (ຊຈສ) ຢູ່ 41 ບ້ານ ຂອງ 6 ເມືອງ  4 ແຂວງພາກໃຕ້ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ. ເພື່ອເປັນການຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນ, ໃນວັນທີ 8/1/2020  ທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທລຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ບຸນເລດ ຈັນທອງທິບ ຮັກສາການພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ທ່ານ ປະສອນໄຊ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານ ທລຍ ແລະ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ ສູນນໍ້າສະອາດ ແລະ ອະນາໄມສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງສາທາລະສຸກ, ທລຍ ສູນກາງ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປຶ. ບົດຮຽນຫຼັກໆ ຂອງການທົດລອງໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການນໍາໃຊ້ພາສາທ້ອງຖິ່ນ, ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືສື່ສານປະຈັກຕາ ແມ່ນຈະເຮັດການໂຄສະນາລະດົມປະຊາຊົນມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ການເຮັດການກະຕຸ້ນຊຸມຊົນ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບແທ້ໆ ເພາະສາມາດເຮັດໄດ້ແຕ່ເທື່ອດຽວ. 
ໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ມີຫຼາຍໂຄງການພັດທະນາ ລວມທັງລັດຖະບານ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສ້າງວິດຖ່າຍ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໃນຊົນນະບົດ ແຕ່ບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ເທົ່າທີ່ຄວນ ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍງົບປະມານຊື່ໆ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ການຖ່າຍຊະຊາຍ ຈຶ່ງເປັນບັນຫາຢູ່ໃນປະເທດເຮົາໃນປະຈຸບັນ. ສະນັ້ນ, ປີ 2019 ຜ່ານມານີ້ ການນໍາທັງ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມກັນ ວ່າຈະສູ້ຊົນລຶບລ້າງການຖ່າຍຊະຊາຍ ໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2025 ໃນນັ້ນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ມີແຜນສູ້ຊົນໃຫ້ລຶບລ້າງໄດ້ໄວກວ່າໝູ່ ຄືປີ 2020 ນີ້. 

ຂ່າວ: ແສງເພັດ ວນນະວົງ
Post a Comment

0 Comments